หน่วยงานในสังกัด อว. และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TUC (114 แห่ง)

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566)

1. หน่วยงานในสังกัด อว. (17 แห่ง)

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
 3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
 7. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 10. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 11. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
 12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
 13. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
 14. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
 15. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
 16. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
 17. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

2. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด อว.

2.1 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ (21 แห่ง)

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 12. มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 14. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 18. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 19. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 21. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ (46 แห่ง)

2.2.1 กลุ่มส่วนราชการ

 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 2. มหาวิทยาลัยนครพนม
 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 8. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

2.2.2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.2.3 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2.3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (29 แห่ง)

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 6. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 7. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 8. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 10. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 11. มหาวิทยาลัยพายัพ
 12. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 13. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 14. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 15. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 16. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 17. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 18. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 19. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 20. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 21. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 22. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 23. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 24. วิทยาลัยนครราชสีมา
 25. วิทยาลัยแสงธรรม
 26. สถาบันกันตนา
 27. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 28. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 29. สถาบันอาศรมศิลป์

3. สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด อว. (1 แห่ง)

 1. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช