บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

ตารางกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์

บริการอื่นๆ

บริการของ กระทรวง อว.

  • cooperative

   ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

  • CWIE

   สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

  • Standard

   กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

  • School

   โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

  • l uni

   การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

  • manufacture

   ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • Trace

   ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • Award

   ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

  • Trace

   ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

  • satit

   ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

  • data

   ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา สป.อว.

  • l uni 1png 269x220 1

   สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

  • l chartpng 269x220 1

   บริการเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

  • l pavapng 269x220

   ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

  previous next
   • l uni 1png 269x220 1

    สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

   • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

    การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

   • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

    ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   • l chartpng 269x220 1

    บริการเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

   • researchgatewaythaipng 400x400

    ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

   • tdceservicepng 400x400

    บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

   • tnrr 01

    คลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai National Research Repository

   previous next
    • researchgatewaythaipng 400x400

     ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

    • tdceservicepng 400x400

     บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

    previous next
     • ScienceTh

      อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

     • researchgatewaythaipng 400x400

      ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

     • tnrr 01

      คลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai National Research Repository

     previous next
      • ScienceTh

       อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

      • software

       เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

      • researchgatewaythaipng 400x400

       ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

      previous next
       • ScienceTh

        อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

       • software

        เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

       • ServicePSAstroPark

        “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” (Princess Sirindhorn AstroPark)

       • ServiceAIT

        ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (AIT)

       • ServiceInnovationPark

        อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park)

       • serviceTechnopolis

        เทคโนธานี (Technopolis)

       previous next
        • cooperative

         ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

        • CWIE

         สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

        • Standard

         กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

        • School

         โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

        • l uni

         การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

        • manufacture

         ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        • Trace

         ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        • Award

         ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

        • Trace

         ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

        • satit

         ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

        • data

         ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา สป.อว.

        • l uni 1png 269x220 1

         สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

        • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

         การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

        • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

         ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        • l chartpng 269x220 1

         บริการเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

        • l pavapng 269x220

         ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

        • ScienceTh

         อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

        • software

         เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

        • researchgatewaythaipng 400x400

         ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

        • tdceservicepng 400x400

         บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

        • ServicePSAstroPark

         “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” (Princess Sirindhorn AstroPark)

        • ServiceAIT

         ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (AIT)

        • ServiceInnovationPark

         อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park)

        • serviceTechnopolis

         เทคโนธานี (Technopolis)

        • tnrr 01

         คลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai National Research Repository

        previous next