Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วท.จัดงานยกย่องนักวิจัยไทย สร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

นักวิจัยไทย คว้า "รางวัลASEAN Science and Technology Awards 2557"

นายสมชาย  เทียมบุญประเสิรฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวการได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน เพื่อยกย่องความสามารถการทำงานวิจัยเพื่อส่วนรวม ให้แก่นักวิจัยของประเทศไทย ได้แก่ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) พร้อมคณะนักวิจัยห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท โดย ดร.ณัฏฐพร ได้รับรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women 2557 จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนจากเซรามิคเคลือบเงินสำหรับเครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดแก่ชุมชนในช่วงอุทกภัย รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลร่วมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจาก Underwriter Laboratories ดร. ธีรยุทธ  ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และรองผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557  ณ โถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

นายสมชาย  เทียมบุญประเสิรฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า การที่นักวิจัยได้ทำงานวิจัยหรือนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นงานหนึ่งเพื่อให้สังคมได้ใช้ประโยชน์นั้น นักวิจัยต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะอย่างมาก โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม  ในเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศนั้นต้องร่วมกันระดมสมองและทำงานให้ผลงานออกมาสู่สาธารณะและใช้งานได้จริง ซึ่งนักวิจัยของศูนย์นาโนเทค และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองต่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพิสูจน์ความสามารถของนักวิจัยไทยในเวทีระดับนานาชาติที่ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยของศูนย์นาโนเทค สวทช. เป็นผู้ชนะรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นร่วมกันระหว่างอาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกา มาเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยสตรีดีเด่นของภูมิภาคอาเซียน ที่มีผลงานทั้งในด้านการวิจัยจนถึงการนำเอามาใช้ประโยชน์ได้จริง  และ ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ ไบโอเทค ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women  และ The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA)  ได้จัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รางวัลในปีนี้มอบให้นักวิทยาศาสตร์สตรีของภูมิภาคอาเซียนซึ่งทำงานวิจัยหลักเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ นับเป็นการสนับสนุนความพยายามของอาเซียน ที่จะพัฒนาสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคเพื่อการจัดการน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งภูมิภาค รางวัลที่ได้รับประกอบด้วยโล่และเงินรางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐ  “ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติ เพราะเป็นเทคโนโลยีและงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดในช่วงที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยได้จริง และสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดได้ แม้ในภาวะวิกฤติด้านภัยพิบัติต่างๆ เป็นตัวอย่างของการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างนาโนเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ”

ในส่วนของ ดร. ธีรยุทธ  ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ไบโอเทค  ซึ่งได้รางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) เป็นหนึ่งในรางวัลภายใต้ ASEAN Science and Technology Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีผู้มีคุณูปการต่อการสร้างความเข้มแข็งรวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค  ดร. ธีรยุทธ เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้มีความสามารถในการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของประเทศตนให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย และต้านทานต่อ โรคและแมลงที่สำคัญ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบัณฑิตและโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรนานาชาติ เช่น Rockefeller Foundation และ Generation Challenge Programme (GCP)

เขียนข่าวโดย  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready