Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน
ประวัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
เริ่มดำเนินงาน


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สถาบัน Massachusettes Institute of Technology (MIT) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนกาวิจัย (สกว.) ร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เริ่มจากการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดตั้งโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วสำเนากระจายข้อมูลนี้กลับไปให้หน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง ให้ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เกิดเป็นกลไกในการประสานงานในการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการได้พิจารณานำข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบเครือข่าย มาจัดรวบรวมเพื่อเปิดให้ ประชาชนเข้าถึง รับรู้ และศึกษาได้ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาความร่วมมือภาคประชาชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และเป็นเครื่องมือในการดำเนินการขององค์กรลุ่มน้ำ ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ต่อไป
         สำหรับด้านการเกษตร ได้มีการดำเนินงานโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลมาสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการ และการผลิตด้านการเกษตร และการพัฒนาชุมชน โดยมีองค์ประกอบสองส่วนหลักที่จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร
 
สถานที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0 2158 0901 
โทรสาร 0 2158 0910
เว็บไซต์ http://www.haii.or.th
 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
 

พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการในส่วนของการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ความรู้ และนำเสนอผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้งานระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาข้อมูลทรัพยากรน้ำและการเกษตรสำหรับชุมชน และจัดเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการใช้งานในระดับชุมชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน

ด้านทรัพยากรน้ำ เป็นโครงการบางส่วนเท่านั้น   

1.โครงการศึกษาทบทวนการพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.โครงการยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
3.โครงการการใช้ไอโซโทปเทคนิคในการสำรวจน้ำใต้ดินในประเทศไทย
4.โครงการการประยุกต์ใช้ไอโซโทปและเคมีเทคนิคเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำบาดาลที่ลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ
5.โครงการระบบคลังข้อมูลทรัพยากรน้ำ
6.โครงการสำรวจแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติ (SUMP) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
7.โครงการจัดทำระบบผังน้ำข้อมูลสภาพน้ำท่าจากแบบจำลอง และรายงานข้อมูลน้ำ
8.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัด และเตือนภัยระยะไกล

ด้านการเกษตร   

 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. Internet GIS for Animal Production กรมปศุสัตว์
4. โครงการระบบโทรมาตร (Field Server) สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้สภาพภูมิอากาศการเกษตร
กับความหลากหลาย ทางชีวภาพในโรงเรียน
5. โครงการต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลและคลังข้อมูลการเกษตร
6. โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน
7. นิทรรศการงานพืชสวนโลก จ. เชียงใหม่

ด้านพัฒนาชุมชน  

1. โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
2. Village that Learns : Knowledge Village (โดนการสนับสนุนจาก UNESCO)
3. โครงการพัฒนาการจัดการของชุมชน ให้เกิดระบบ Lean Management โดยใช้ ICT/ICM
4. โครงการร่วมพัฒนาทุนชุมชน
5. โครงการระบบข้อมูลเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ อาทิ การจัดทำฝายขนาดเล็ก
การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการบริหารจัดการชุมชน
6. โครงการประเมินเทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย
7. โครงการเกษตรประณีต

บริการที่สำคัญ

บริการที่น่าสนใจ

  • บริการข้อมูลพายุ เช่น สถานภาพพายุ, ภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม,ความสูงระดับน้ำทะเล,ข้อมูลพายุในอดีต
  • ข้อมูลอากาศ เช่น อุณหภูมิ , ความกดอากาศ , แผนที่อากาศประเทศไทยวันนี้
  • ข้อมูลสภาพน้ำ เช่น ปริมาณฝน , แผนภาพฝนสะสมรายวัน, สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตร5.ข้อมูลสภาพน้ำ เช่น รายงานสภาพน้ำ  เขื่อนต่างๆ , ระดับน้ำทะเลพยากรณ์ , บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready