Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ความเป็นมา

      จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนับเนื่องจากปี พ.ศ.2434 หน่วยงานวิเคราะห์แร่  ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ในกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิการ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น กองแยกธาตุ ใน ปีพ.ศ. 2455 สังกัด กรมกษาปณ์สิทธิการ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  โดยได้รวบรวมงานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมารวมไว้ในกอง
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รวมงานวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในที่ต่าง ๆ มาไว้ในที่แห่งเดียวกัน โดยจัดตั้งศาลาแยกธาตุ อยู่ในสังกัดของกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ เมื่องานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยขยายขอบเขตและเจริญมากขึ้น ศาลาแยกธาตุ  ได้ปรับปรุงกิจการและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมวิทยาศาสตร์ ในสังกัดของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2476 และในปี 2485 สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
     ในช่วงเวลาดังกล่าวภาระหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าและมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดหน่วยงานสำคัญที่แยกออกจากกรมวิทยาศาสตร์หลายหน่วยงาน เช่น องค์การเภสัชกรรม(2482) องค์การสารส้ม(2496) สถาบันวิจัยแห่งชาติ  หรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบัน(2499) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(2505) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(2506) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(2522) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(2541)
       ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4  (พ.ศ.2520-2524)  รัฐบาลได้จัดตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ขึ้นในปี พ.ศ.2522  (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทำให้กรมวิทยาศาสตร์เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ แยกออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาสังกัดอยู่ในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นี้


สถานที่ตั้งสำนักงาน
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2201-7000-4
โทรสาร 0-2201-7265  
เว็บไซต์ http://www.dss.go.th
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่หน่วยงาน


ดู แผนที่วิทยาศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ในระดับเชี่ยวชาญ ของประเทศ วิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบ  (Analytical Science)   เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า
                        ส่งออก และการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ภาคการผลิต การค้า และ การบริการ ได้รับบริการทาง ว และ ท ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ผลงานและบริการทาง ว และ ท ใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มโอกาสการแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท ของประเทศ ให้มีขีดความสามารถระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  องค์กรและบุคลากรเป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับสากล  มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล  

แบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงาน 4 สำนัก 3  โครงการ

สำนักงานเลขานุการกรม     
อำนาจหน้าที่
•    ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
•    ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
•    จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
•    ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
•    ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีชุมชน
อำนาจหน้าที่
•    ส่งเสริม  สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน  รวมทั้งพัฒนาชนบท  คุณภาพชีวิตและสังคม
•    ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์  เซรามิก  สมุนไพร  อาหาร  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
•    วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุศาสตร์  เซรามิก  และสมุนไพร  เพื่อควบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
•    ประสาน  ส่งเสริม  และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
อำนาจหน้าที่
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
•    บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเพื่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
•    เป็นศูนย์กลางข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ
•    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านห้องปฏิบัติการ
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
อำนาจหน้าที่
    บริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพื่อเพิ่มความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อำนาจหน้าที่
    เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางเพื่อการศึกษา  วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
  เป็นศูนย์ประสานงานสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารสนเทศทางวิชาการแห่งชาติ  จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย  เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารงานของสำนักหอสมุด ฯ
  ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการเคมี
อำนาจหน้าที่
    วิเคราะห์  ทดสอบ  ทางด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ  เพื่อการศึกษาองค์ประกอบและควบคุมคุณภาพ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      ศึกษา  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการทดสอบทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์  และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์  ทดสอบ  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม  รวมทั้งติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  เพื่อประเมินและวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
      ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการอ้างอิง
      ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ  รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐ  และภาคเอกชน
      ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
     
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
อำนาจหน้าที่
      วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านฟิสิกส์  เคมีเชิงฟิสิกส์  เชิงกลและวิศวกรรม  เพื่อหาองค์ประกอบ  และเพื่อประโยชน์สำหรับการควบคุมคุณภาพ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
      วิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม
      สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือ   และอุปกรณ์วัด  วิเคราะห์ทดสอบ
      ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ
      ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่าง  ๆ
      ศึกษา  วิจัย  ผลกระทบด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
      ออกแบบ  ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการทางช่างให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆ  ในกรม
      ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อำนาจหน้าที่
•    ศึกษา  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
•    วิเคราะห์ทดสอบอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  เพื่อหาสารอาหาร  สารเจือปน  และสารปนเปื้อน  ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยในการบริโภค  ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอาหาร  ข้อกำหนด  หรือกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อประเมินและวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
•    ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC  17025  เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการอ้างอิง
•    ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหาร  และวัสดุสัมผัสอาหาร  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ให้แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
•    สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารทั้งในและต่างประเทศ
•    จัดทำบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•    เป็นกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำพระราชบัญญัติอาหารและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกอาหาร
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บริการที่น่าสนใจ

1.  บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
1.1 วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
- แร่ โลหะ โลหะผสม และตัวอย่างด้านอนินทรีย์ต่างๆ
- เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
- น้ำ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย
- ยาง และพลาสติก เช่น ยางดิบ ยางแผ่น ผลิตภัณฑ์ยาง
- เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องสำอาง  
   กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลายอินทรีย์ สารปรับสภาพน้ำ เช่น สารส้ม โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์
- วัสดุก่อสร้าง และวัสดุโครงสร้าง เช่น กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง-มุงหลังคา อิฐซีเมนต์ คอนกรีต
   เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เครื่องดับเพลิง ถังก๊าซปิโตรเลียม
- เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า  เตาไมโครเวฟ  เทปใช้งานไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  วัสดุ
   ฉนวนไฟฟ้า   แบตเตอรี่รถยนต์
- เซรามิก และแก้ว
- เยื่อ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
- อาหาร และเครื่องดื่ม เช่น น้ำมัน และไขมันบริโภค นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เครื่องปรุง
   แต่งรสอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป อาหารทั่วไป สารเคมีที่ใช้ในอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
   อาหารสัตว์
- สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางอากาศ  น้ำ  และกากอุตสาหกรรม  รวมถึงมลภาวะทางเสียง
- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ผิวชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ กาว
1.2 สอบเทียบ
- ด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
- ด้านอุณหภูมิ เช่น ตู้อบ  เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแก้ว เทอร์โมคัปเปิ้ล
- ด้านความดัน เช่น เกจวัดความดันของเหลว เกจวัดความดันก๊าซและสุญญากาศ
- ด้านความยาว และมิติ เช่น ตลับเมตร บรรทัดเหล็ก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ เวอร์เนียคาลิปเปอร์
- ด้านมวล เช่น ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เครื่องชั่ง
- ด้านปริมาตร เช่น บิวเรต ปิเปต กระบอกตวง
- ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่ง
- ด้านไฟฟ้า และความถี่ เช่น เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบ วัตต์
  มิเตอร์
- ด้านแรง เช่น เครื่องวัดแรงดึงแรงอัด

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบสอบเทียบ
1.    ส่งตัวอย่างที่ฝ่ายสารบรรณ
2.    กรอกใบคำร้อง และระบุวิธีการรับผลการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ(รับที่หน่วยงาน/ไปรษณีย์
       ลงทะเบียน)
3.    คิดค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ฯ ที่ฝ่ายสารบรรณ
4.    ชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ฯ ที่ฝ่ายคลัง
5.    ฝ่ายสารบรรณโทรแจ้งผู้รับบริการรับผลการวิเคราะห์ฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การให้บริการทดสอบแบบประจำ
1.   การส่งตัวอย่างทดสอบแบบประจำ คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ โดยมีส่วนลดดังนี้
ค่าธรรมเนียม 50,000 ถึง 100,000  บาท ลด 10 %
ค่าธรรมเนียม  100,000  บาท ขึ้นไป  ลด 20 %
ทั้งนี้ผู้ส่งตัวอย่างจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด(หลังจากหักส่วนลดแล้ว) พร้อมการส่งตัวอย่างครั้งแรก
2.    การทดสอบแบบประจำต้องเป็นตัวอย่างประเภทและชนิดเดียวกัน    แต่ละครั้งต้องมีเวลาไม่เกิน 1 ปี  และ 
       ต้องจัดทำแผนการส่งตัวอย่างทดสอบแนบมาด้วย
3.    การส่งตัวอย่างทดสอบครั้งต่อไปทุกครั้งให้แนบสำเนาคำร้องพร้อมแผนการส่งตัวอย่างทดสอบ
4.    กรมวิทยาศาสตร์บริการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลดค่าธรรมเนียมกรณีผู้ส่งตัวอย่างไม่ปฏิบัติตาม
       แผนการส่งตัวอย่างทดสอบ
หมายเหตุ
               ขอรับคำร้อง เรื่อง ขอส่งตัวอย่างทดสอบแบบประจำได้ที่ ฝ่ายสารบรรณ
               ชั้น1 อาคารตั้ว  ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โทร. 0 2201 7064-5


ติดต่อ...  โครงการเคมี  โทร. 0 2201 7212     โทรสาร  0 2201 7213
             โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  โทร. 0 2201 7128     โทรสาร    0 2201 7127          
             โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   โทร. 0 2201 7183     โทรสาร    0 2201 7181
เว็บไซต์ :        กรมวิทยาศาสตร์บริการ  http://www.dss.go.th2.  บริการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
     สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นสมาชิกประเภท Full member และได้ลงนามการยอมรับร่วม  (Mutual Recognition Arrangement, MRA)  กับองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และ กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)
              สำนักฯ ให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043โดยมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล  อาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง  ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง  รองเท้าและเครื่องหนัง  ผลิตภัณฑ์พลาสติก  เซรามิกและแก้ว  เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา)  ปิโตรเคมี(ขั้นกลางและขั้นปลาย)  สิ่งแวดล้อม  กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ส่วนขอบข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ ชำนาญห้องปฏิบัติการครอบคลุม ใน 3 สาขา ได้แก่ การทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ และการสอบเทียบ
ติดต่อ...กลุ่มกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ :      0 2201 7133, 0 2201 7325
โทรสาร :       0 2201 7126                    
เว็บไซต์ :        กรมวิทยาศาสตร์บริการ  http://www.dss.go.th    
    ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ  http://index.dss.go.th 


3.  บริการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
                 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ครอบคลุมสาขาต่างๆ ได้แก่  สาขาจุลชีววิทยา สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาสอบเทียบ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก   กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้รับมอบหมายจาก องค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญแก่กลุ่มประเทศสมาชิก   และมีการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติกาi
ติดต่อ...กลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ :  0 2201 7331-3
โทรสาร :       0 2201 7239                    
เว็บไซต์ :        กรมวิทยาศาสตร์บริการ  http://www.dss.go.th    
    ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ  http://index.dss.go.th   


                     
4.  บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กรมวิทยาศาสตร์บริการมีสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ รวบรวม เอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 500,000 เล่ม  มีระบบการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริหารจัดการและบริการด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึ่งให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้
    - บริการยืม – คืน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวีดิทัศน์
    - บริการตอบคำถาม และตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail
    - บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ห้องสมุด
    - บริการค้นเรื่องทางวิชาการ
    - บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย หรือบริการ SDI
         (Selective Dissemination of Information Service)
    - บริการสารสนเทศสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
    - บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
    - บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ภายในประเทศและต่างประเทศ
    - บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน / CD-ROM / Internet
    - จัดอบรม  ฝึกงาน  สัมมนาวิชาการ  และบรรยายพิเศษ  เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลาการให้บริการ
    วันจันทร์ – ศุกร์  08.30 – 16.30 น.   
          โทร. 0 2201 7254  
          โทรสาร   0 2201 7265
          เว็บไซต์: http://siweb.dss.go.th      
          e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                               
5.   บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
    กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงพร้อมปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เข้าสู่ระบบงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานที่ มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวและอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ใช้ศาสตร์ด้านเคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมทั้งด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามแนวทางมาตรฐานสากล    เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานทางวิชาการของตนมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ...สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
โทร. 0 2201 7425-6   
โทรสาร .  0 2201 7429   
 เว็บไซต์ :  http://www.e-learning.dss.go.th , http://blpd.dss.go.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.6.บริการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
    สำนักเทคโนโลยีชุมชนดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองในสาขาที่หน่วยงานมีศักยภาพ  เช่น เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์   ด้านเซรามิก   เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพร   เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น   โดยการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต   การสร้างมูลค่าเพิ่ม   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำเทคโนโลยีของหน่วยงานถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนในชุมชน   เพื่อคนในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน
และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน   เป็นการสร้างอาชีพ   สร้างงาน   สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
•    วัสดุศาสตร์
      การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
      การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง
      การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
      การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
•    เซรามิก
      เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบเซรามิก  ได้แก่
      การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง
      การตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปปั้นกินรี
      เทคนิคการปั้นตุ๊กตาดินเผา
      การปั้นและตกแต่งด้วยดินสี
      การขึ้นรูปดอกไม้เซรามิก
  ฯลฯ
•    สมุนไพร
      การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่  ลูกประคบสมุนไพร   สบู่   แชมพู   ครีมนวด  โลชั่นบำรุงผิว
•    อาหาร
      การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน  ได้แก่
      การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด  ผลิตภัณฑ์กล้วย  ผลิตภัณฑ์มะนาวและพืชสมุนไพร ฯลฯ
      เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
      วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ
      เครื่อง  Scanning   Electron  Microscope  (SEM)
      เครื่อง  X-ray  Fluorescence  Spectrometer  (XRF)
      เครื่อง  Laser  Particle  Size  Analyzer
      เครื่อง X-ray  Diffractometer  (XRD)

      วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) หรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อ...สำนักเทคโนโลยีชุมชน
โทร. 0 2201 7103-5   
โทรสาร .  0 2201 7102   
 เว็บไซต์ :  http://ceramic.dss.go.th

ผลงานวิจัยที่นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

ถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง

ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค


เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบเซรามิก
เซรามิกผีเสื้อรูปแบบลอยตัว,ลูกไม้เซรามิก,ดอกไม้เซรามิก


การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ส้ม , แครอท , ส้มตำไทยกระป๋อง , อาหารว่างชนิดกรอบพองจากทุเรียน , ทุเรียนผง
 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready