Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน


 

ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มดำเนินงาน
 
     สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เป็นรองประธาน โดยจัดทำรายงาน เรื่อง "การปฏิรูประบบบริหาร ราชการของรัฐ" เสนอแนะให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
     และรัฐบาลในสมัยนั้น ได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ยังไม่มีข้อยุติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน รัฐบาลต่อมา คณะรัฐมนตรีโดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สมภพ โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิบัติ ซึ่งสภามีมติรับหลักการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๔๐ มีผลใช้เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕
     ต่อมาในสมัยรัฐบาล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานะการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิรูปเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในบทบาทที่ชัดเจน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)
โอนกิจการ


สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313
โทรสาร 0 2 333 3833
เว็บไซต์ http://www.ops.go.th

แผนที่หน่วยงาน


ดู กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

- โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3700 ต่อ 3829,3827
- โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3917-8
- ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 1313
- โครงการการบูรณาการงานด้าน วท. กับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3700 ต่อ 5001
- โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3949
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3863-5
- โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953
- โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953
 

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"


พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย  ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง  
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. กำกับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย  
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานใน สังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. กำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf File

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน
บริการที่น่าสนใจ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready