Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ หรือระบบโทรมาตร เพื่อใช้เตือนภัยในช่วงวิกฤตและบริหารจัดการน้ำในช่วงปกติ ซึ่งระบบโทรมาตรที่ใช้อยู่แต่เดิมโดยทั่วไปมักมีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณสูง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ตามต้องการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) - สสนก. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรเพื่อตรวจวัดข้อมูลระยะไกล ซึ่งมีขนาดเล็ก ราคาถูก และติดตั้งง่าย สำหรับปรับใช้แทนหรือเสริมการทำงานของสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ สามารถวัด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบ GPRS ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมีการแสดงผลข้อมูลในรูปของภูมิศาสตร์สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS) โดยได้มีความร่วมมือกับ กรมชลประทาน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2547

ตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานระบบโทรมาตร
ติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ส่งข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในปี 2548 จำนวน 14 สถานี สามารถส่งข้อมูลทันทีที่ติดตั้งเสร็จทำให้ทราบข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ภัยแล้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน ติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดเล็กวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ สามารถนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์แล้วคาดการณ์น้ำท่วม จากเหตุการณ์จริงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2548 โครงการฯ ได้แจ้งเตือนภัย ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถเตรียมตัวป้องกันได้ทัน ช่วยลดความเสียหายในพื้นที่คิดเป็นมูลค่าได้หลายล้านบาท

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็กเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 30 สถานี และมีระบบการรายงานแบบอัตโนมัติทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดผ่านทาง SMS ไปยังผู้บริหาร ช่วยให้สามารถตัดสินใจบริหารจัดการน้ำได้ทันเหตุการณ์

ระบบแสดงผลข้อมูล

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สสนก. ได้พัฒนารูปแบบการใช้งาน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การรับส่งข้อมูล 2 ทาง เพื่อควบคุมอุปกรณ์ปลายทางได้ การพัฒนาให้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยใช้แผงโซล่าร์เซลขนาดเล็ก  การเพิ่มประสิทธิภาพของชุดหัววัด การแปลงสัญญาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีช่องต่อหัววัดมากขึ้น การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศทั่วประเทศแล้ว จำนวน 699 สถานี และให้บริการข้อมูลจากระบบโทรมาตร ผ่านเว็บไซต์ www.thaiweather.net เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และยังได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยปริมาณน้ำฝน พายุ และน้ำในเขื่อน ผ่าน SMS ให้กับ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ จังหวัดนนทบุรี 

ระบบเตือนภัย

 

ชุดอุปกรณ์โทรมาตรขนาดเล็ก

 

แผนที่ประเทศไทยแสดงจุดติดตั้งโทรมาตร

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready