Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
นายปลอดประสพ สุรัสวดี

นายปลอดประสพ สุรัสวดี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2554 - 27 ต.ค. 2555

Description:

การศึกษา

 • พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2513 ปริญญาโท การบริหารการประมง Oregon State University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2518 Post Graduate การบริหารจัดการ Bangalore Institute of Management ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2519 ปริญญาเอก นิเวศวิทยา University of Manitoba ประเทศแคนาดา
 • พ.ศ. 2533 ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2534 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • พ.ศ. 2535 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

 • เม.ย. 2532 ถึง มิ.ย. 2540 ตำแหน่ง : อธิบดีกรมประมง สถานที่ทำงาน : กรมประมง
 • มิ.ย. 2540 ถึงต.ค. 2540 ตำแหน่ง :รองปลัดกระทรวง สถานที่ทำงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ต.ค. 2540 ถึงเม.ย. 2541 ตำแหน่ง :เลขาธิการ สถานที่ทำงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • เม.ย. 2541 ถึงต.ค. 2545 ตำแหน่ง :อธิบดีกรมป่าไม้ สถานที่ทำงาน :กรมป่าไม้
 • ต.ค. 2545 ถึงเม.ย. 2547 ตำแหน่ง :ปลัดกระทรวง สถานที่ทำงาน :ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 • มี.ค. 2548 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
 • พ.ศ. 2552 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 ก.ย. 2532 - 4 ก.ย. 2534
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2538 – 2540
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 ส.ค. 2546 -31 ก.ค. 2550
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535- 2549

อาจารย์พิเศษ

 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษในวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประมง การป่าไม้ การปฏิรูปที่ดิน และการท่องเที่ยวให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

การได้รับยกย่องจากผลการทำงาน

 • ได้รับรางวัลครุฑทองคำ รางวัลสังข์เงิน และรับพระราชทานรางวัลหน่วยราชการดีเด่นของชาติ (กรมประมง)
 • อธิบดีกรมประมง 8 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นยุคที่ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงได้เกิน 100,000 ล้านบาท ทำให้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ประมงเป็นลำดับที่ 1 ของโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
 • เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นยุคที่ได้ที่ดินคืนจากป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นช่วงที่พิจารณากรณีที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต
 • อธิบดีกรมป่าไม้ 5ปี เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า (Forest cover) มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 100ปี
 • ได้รับมอบหมายให้ก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนแรก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2533 มหาวชิรมงกุฎ
 • พ.ศ. 2534 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 3
 • พ.ศ. 2536 ทุติยจุลจอมเกล้า
 • พ.ศ. 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

งานกิจการพิเศษ

 • เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคนแรก และเป็นผู้รับผิดชอบแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยหลังจากเกิดภัยพิบัติคลื่นสึนามิ
 • เป็นผู้ก่อตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดคนแรก
 • เป็นผู้ก่อตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดเป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลำดับที่สามของโลกต่อจากสิงคโปร์และกวางโจว เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready