Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • การขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยใช้ CAD/CAM/CNC

การขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยใช้ CAD/CAM/CNC

วันที่เผยแพร่
04 เมษายน 2562
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 137
040462 2
 
       ผ้าบาติก หรือ “ผ้าปาเต๊ะ” เป็นสินค้าโอทอป เป็นงานประเภทศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) คือเป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังต้องมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ มีรูปแบบเฉพาะและเป็นศิลปะ ผ้าบาติกแต่ละผืน เกิดจากการวาดด้วยจินตนาการและใช้ฝีมือที่ปราณีต จึงมีความโดดเด่นและสะดุดตา รายละเอียดและลวดลายบนผืนผ้า สามารถบอกเล่าเรื่องราว ความคิด ธรรมชาติและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ลวดลายผ้าบาติก เพื่อทำผลิตเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นิยมเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก ได้แก่ เสื้อผ้า กระโปรง ผ้าคลุมตัว  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งและเครื่องประดับ ฯลฯ การผลิตผ้าบาติกเป็นการผลิตแบบธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างเป็นอาชีพและรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 
040462 3 resize 040462 2 resize
 
       การผลิตผ้าบาติกเป็นการผลิตด้วยมือ(Hand made Art) ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน การผลิตผ้าบาติกแต่ละผืนต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นสินค้าประเภทนี้จึงไม่สามารถผลิตในปริมาณหรือเป็นจำนวนมากๆในคราวเดียวกันได้(MassProduct) เพราะมีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน ต้องมีการออกแบบวางแผน และใช้จินตนาการ ใช้วิธีการวาดด้วยมือและลงสี ดังนั้นการผลิตแต่ละผืนจึงเป็นไปได้ค่อนข้างช้า ใช้เวลานาน และผลิตได้อย่างจำกัด
 
040462 1 resize 
 
       กระบวนการผลิตผ้าบาติก แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การเขียนด้วยมือและการใช้แม่พิมพ์ ซึ่งการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมนั้น เป็นการนำแผ่นทองเหลืองขนาดบางมาดัดให้เป็นรูปแบบลวดลาย เช่น ต้นไม้ ดอกไม้  สัตว์น้ำ ฯลฯ ซึ่งการผลิตผ้าบาติกต้องมีแม่พิมพ์เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์หลัก เพื่อให้สามารถสร้างรูปแบบ และลวดลายบนผืนผ้า นั่นเอง
       การพัฒนาและสร้างแม่พิมพ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี CAD/CAM/CNC มาเป็นเครื่องมือในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติกทำให้สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตผ้าบาติกไทยให้ทันสมัย สามารถผลิตได้รวดเร็ว แม่นยำ สะดวก และลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าบาติกให้เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล 
       เทคโนโลยี CAD/CAM/CNC มีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เริ่มจากการคำนวณและออกแบบ การจำลองรูปภาพและรูปแบบชิ้นงาน ซึ่งเป็นหลักการของ Computer Aided Design : CAD การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตโดยการสร้าง G-Code ซึ่งเป็นค่ากำหนดขนาดชิ้นงาน กำหนดตำแหน่ง ทำให้สามารถจำลองรูปแบบชิ้นงานได้ก่อนผลิตจริง คือหลักการของ Computer Aided Manufacturing : CAM ซึ่งเป็น Software นั่นคือถ้าความสามารถของ CAM มากขึ้น ก็จะสามารถผลิตงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเอง ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน คือหลักการของ Computer Numerical Control : CNC ทำให้การผลิตชิ้นส่วนต่างๆมีความรวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง 
 
040462 1 resize
 
       ปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันมีความจำเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงมีบทบาทสำคัญเพื่อให้ระบบการผลิต มีความแม่นยำ เที่ยงตรง สามารถทำงานที่ทำงานซ้ำๆ ซับซ้อน ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตเป็นปริมาณจำนวนมาก (Mass Production) และสามารถผลิตตามแบบตามสั่ง (Make to Order Production) ได้อีกด้วย การขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยใช้ CAD/CAM/CNC จึงนับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ้าบาติกไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน
 
ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่ : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready