Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก

ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน


นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
     • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

เกิดวันที่ 7 กันยายน 2498

การศึกษา

     • ปริญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ (Public Policy and Management),   Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2529 - 2534) Dissertation Topic “Effects of Rate of Return and Environmental Regulations on the Productivity Performance in the U.S. Electric Utility Industry”
     • ปริญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ (Public Policy and Management),   Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2527 - 2529)
     • ปริญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ (Applied Solar Energy), Trinity University, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2525 - 2527) Thesis Topic “Estimating the Performance of a Photovoltaic Pumping System”
     • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า (Electrical Engineering), University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2517 - 2522)

ประสบการณ์การทำงาน

     • บริหารและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  รวมทั้งคณะอนุกรรมการอีก 9 ชุดซึ่งรวมด้านนโยบาย, กำลังคน, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ, อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐและเทคโนโลยีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (EDI)  ในกระบวนการขับเคลื่อนได้ร่วมผลักดันโครงการใหญ่ของประเทศ เช่น SchoolNet, Government Information Network, Software Park, R&D Tax Incentive, Government Computer Training, Chief Information Officer, IT-Year, IT Laws, รวมทั้งการส่งเสริมเทคโนโลยีในผู้ด้อยโอกาสและท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
     • ในฐานะประธานของอาเซียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปีพ.ศ. 2544 - 2546 (e-ASEAN Working Group) ได้ผลักดันและประสานกิจการทางด้านการพัฒนาและความร่วมมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามนโยบายของผู้นำทั้ง 10 ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ     e-ASEAN Framework Agreement โดยกำกับดูแลการทำงานของคณะทำงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ASEAN Information Infrastructure, Electronic Commerce, ICT Trade Facilitation, Electronic Government, และ Capacity Building เป็นเวลา 2 ปี  และริเริ่มการจัดทำ Strategic Plan ของกลุ่มเป็นผลทำให้โครงการได้ขยายตัวออกเป็น Telecom Ministerial Meeting และ e-ASEAN ที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น เป็นผู้ร่วมคณะตัวแทนประเทศไทยในการประชุม APEC Telecom Working Group, จัดการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการเจรจา WTO ในประเด็น Information Technology Agreement      เป็นต้น
     • มีบทบาทในการจัดทำนโยบายสำคัญ ๆ ในระดับชาติ ทั้งในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดทำและหัวหน้าคณะจัดทำ  รวมถึงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 3 ฉบับ (IT-2000, IT-2010, IT-2020);            เป็นผู้ยกร่างนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; เป็นกำลังสำคัญในการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับล่าสุด  ทั้งหมดนี้ได้เข้าร่วมชี้แจงและผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  นอกจากนี้ยังมีผลงานในการจัดทำนโยบายและแผนในระดับอื่น เช่น นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมัลดิฟส์ โดยความสนับสนุนของ United Nations Development Programme  ทั้งหมดนี้ได้ดำเนินงานในฐานะนักวิจัย นอกเหนือจากการบริหารโครงการ  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการจัดทำนโยบายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
     • มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร  รวมถึง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, สถาบันคลังสมองของชาติ, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และศูนย์นวัตกรรมนโยบาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  สำนักงานอี-อาเซียน,  ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ซึ่งนอกจากภารกิจอื่น ๆ ในขณะดำรงตำแหน่งแล้ว ยังเป็นผู้บรรยายนำและผู้บรรยายในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการขับเคลื่อนที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
     • ภารกิจที่หลากหลายในองค์กรต่าง ๆ ที่ได้บริหารมานั้น รวมถึงการบริหารงานวิจัยในฐานะเจ้าของโครงการและผู้ว่าจ้าง  และมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     • ตริตาภรณ์ มงกุฎไทย    5 ธันวาคม 2535
     • จัตุรถาภรณ ช้างเผือก    5 ธันวาคม 2528 

รางวัล

     • Research Fellowship, Wharton School, University of Pennsylvania.
     • Research Fellowship, Trinity University.
     • Colombo Plan Scholarship to the University of New South Wales.

ประวัติการบริหารงาน
     • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พ.ศ. 2552 – 2557
     • ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557
     • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ. 2546 – 2552
     • ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2547 - 2548
     • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2542 - 2544
     • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2536 - 2540

กรรมการโดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

     • กรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     • กรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
     • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
     • กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     • กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สสนก.
     • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     • กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
     • กรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว.
     • กรรมการอำนวยการและบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน "ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"  ทปษ.
     • อนุกรรมการยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
     • กรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
     • กรรมการพิจารณาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าสู้อุตสาหกรรมไทย
     • กรรมการประชาสัมพันธ์ วท.
     • กรรมการแผนยุทธศาสตร์และชีวเวชศาสตร์
     • กรรมการร่วมระหว่าง ปตท. และหน่วยงานนอก
     • กรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ วท.
     • อนุกรรมการการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
     • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
     • กรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     • กรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2
     • รองประธานกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัยของประเทศภายใต้โครงการศึกษาวิจัย และติดตามประเมินผล เพื่อเสนอแนะนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     • กรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     • กรรมการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการโดยชื่อ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

     • กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  

ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐมนตรี

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready