Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน

DSC_05721.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ได้ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงเพื่อเตรียมการจัดแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ โฆษกกระทรวง และนายวรวรงค์ รักษ์เรืองเดช รองโฆษกกระทรวง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำหรับข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้แถลงผลงานฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ทุกกระทรวงเตรียมจัดนิทรรศการผลงานเด่นรบ 6 เดือน เพื่อให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงผลงานในวันที่ 17 เมษายนแล้ว รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานแต่ละด้านจะประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผลงานรัฐบาลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการแถลงผลงานเพื่อขยายผลจากการแถลงของนายกฯ โดยกำหนดให้ทุกกระทรวงแถลงผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20-24 เมษายน 2558 ต่อไป

ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน

เผยแพร่โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Tags: แถลงผลงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready