Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ สวทน.เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชุมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย วทน.แห่งชาติ ฉบับที่ 2

2.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ สวทน.เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชุมร่างพระ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

8 เมษายน 2558 ที่ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 

 

ดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในประเด็นการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการให้มีความเข้มแข็ง โดยการจัดระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อให้เอกชนสามารถเข้าถึงทุนที่ใช้สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการจักสรรงบประมาณเป็นแบบรายปีให้หน่วยงานทำงานตามหน้าที่ของตนเอง ไม่มีกลไกบูรณาการเพื่อระดมความสามารถของหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการผลักดันให้ประเทศไทยออกจากประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางและเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและประชาชนอย่างทั่วถึง พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังได้เข้าร่วมปาฐกถาแสดงความคิดเห็นในงานประชุม Third Asia-Pacific NIS Forum Diagnosis of NIS and Development of STI Strategies in the Open Innovation Framework เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศ

ข่าวและภาพข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์
ผู้ประสานงาน  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร: 02 333 3727-32  โทรสาร: 02 333 3834 
อีเมล:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟสบุ๊ค: sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready