Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558

19.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้ง ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

30 มีนาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558

โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพรสุวรรณ ปลัดกระทรวงฯ และ ผู้บริหารทุกกระทรวง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 2/2558 กระทรวงคมนาคม ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางอรรชกา สีบุญเรืองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพินิต รตะนานุกุล เลขาธิการสภาการศึกษา นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายฉัตรพงษ์ ฉัตราคม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอนุสิษฐ คุณาการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เป็นเลขานุการการประชุมฯ

ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราขการระดับกระทรวงฯ ดังกล่าว นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม จะนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับฟังข้อสั่งการ และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการประชุมการดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรจุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยหัวข้อการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
2. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
3. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action plan)
4. ความคืบหน้างานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
5. งานแก้ไขปัญหาจราจร และความปลอดภัย
6. งานด้านระหว่างประเทศ
7. งานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
8. งานเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้ประสานงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 
e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready