Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

26.png
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ คร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 1

โดยการร่วมมือของ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์สู่สังคม เปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชาส่งผลงานการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าไม่มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านทีมไอนอยด์ (iNoid) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมไบโอแม็กซ์ (BIOMAX) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อคนพิการครั้งที่ 1

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรักและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต”

นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซีเกทได้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 15 ปี ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการตระหนักและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) ผ่านทางการปฏิบัติจริง    ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่าศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก  และที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักประดิษฐ์ เราจึงอยากเห็นพวกเขาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต่อไป” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการว่า “18 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ นวัตกรรมของแต่ละทีมต่างมีข้อดี-ข้อด้อยที่แตกต่างกันสำหรับผู้พิการ ซึ่งเชื่อมั่นว่านอกจากเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับทีมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานจริง”

ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ทีมได้นำเสนออุปกรณ์ที่สร้างขึ้น สาธิตการทดลองใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ รวมทั้งนำเสนอผลงานบนเวที ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคืออุปกรณ์ที่นิสิต นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจะต้องได้รับการทดสอบและทดลองแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริง นำความสะดวกมาให้ผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ทีมไอนอยด์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งผลงานหัวข้อ “ชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกแบบแยกโมดูล” นวัตกรรมนี้ได้แสดงความสามารถพิเศษของนิสิต นักศึกษาในการพัฒนาโมดุลจำนวน 3 โมดุลเพื่อช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมคือ ดร. จุมพล พลวิชัย สมาชิกในทีมไอนอยด์ ประกอบด้วย นายวิศณุ จูธารี นายพชร โรจอิชกุล และสมาชิกในทีมอีก 3 คน

ส่วนทีมไบโอแม็กซ์ (BIOMAX) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งผลงานหัวข้อ “อุปกรณ์ป้องกันสะโพกพร้อมระบบแจ้งเตือนการล้ม” ซึ่งเป็นการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของสะโพกที่ผลิตจาก PVC Foam และ NBR พร้อมกับออกแบบระบบตรวจจับการล้ม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสะโพกหักเมื่อผู้สวมใส่ล้ม พร้อมกับทำการแจ้งเตือน รูปแบบอุปกรณ์เป็นกางเกง โดยจะมีกระเป๋าบริเวณเหนือ greater trochanter เพื่อใช้ใส่แผ่นกันกระแทกบริเวณนี้ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแจ้งเตือนการล้มติดบริเวณขอบของกางเกง อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมคือ ดร. ภาคภูมิ สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีมไบโอแม็กซ์ ประกอบด้วย นายเผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา ว่าที่ร.ต. วีรพล สุวรรณฉายนายณัฐบดี มีเดชประเสริฐ นายอติชาต อภิรักษ์คุณวงษ์ และน.ส.ณัฐนพิญช์ จรูญศักดิ์

ในปีนี้ ไม่มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากคณะกรรมการได้ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่า ทีมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งประกอบด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 จากคะแนนเต็ม 100 แต่ทั้งสองทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนั้น ได้คะแนนยังไม่ถึง 80 นอกจากนี้ ยังไม่มีทีมใด ที่ทำชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป  อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการขอให้กำลังใจทุก ๆ ทีม ในการพัฒนาชิ้นงานอีกเล็กน้อย เพื่อนำไปให้ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกได้ใช้งานจริงต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
นางสาวพรวดี ปิยะคุณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารภายในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
โทร. 0-2715-2907, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready