Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น

47-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้า ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทและภารกิจช่วยเหลือประชาชนและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ในด้านการอำนวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาอาชีพและฐานะความเป็นอยู่และเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันผู้ทำอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ชาวเกษตรกรสามรถสร้างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ แต่ยังขาดการทำตลาด ยังขาดความรู้ที่จะสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะนำเทคโนโลยี งานวิจัยมาเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่กระทรวงมหาดไทยมีในพื้นที่ชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยคาดหวังว่าผลจากการร่วมมือกันจะช่วยต่อยอดให้ภาคการเกษตร สร้างคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินงาน การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วย วทน. เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยจะทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานด้าน วทน. ของจังหวัดร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูงให้เกิดประโยชน์กับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯ มิใช่เพียงแต่พัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาสินค้า OTOP แต่ยังได้พัฒนาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสาธารณสุข รวมไปถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละจังหวัดแก่ประชาชนด้วย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตสูง ทั้งยังมีสัญญาณตอบรับที่ดีด้านการพัฒนาประเทศจากคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจและอยากทำเกษตรกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถสร้างผลกำไร รายได้ จากการทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ E-Commerce ได้ ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภายหลังจากมีการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 8 จังหวัด ที่กระทรวงวิทย์ฯ ได้จัดขึ้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงานราชการ เช่น ศาลากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปจนถึงเทศบาล ได้เข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูงด้าน วทน. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60% ของโครงการ จะนำความรู้ของโครงการที่เขียนขึ้นระหว่างอบรมกลับไปทำงานจริงที่ต้นสังกัด เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready