Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วท. เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นไทยประจำปี 2557 ประกาศผล 7 รางวัล พร้อมเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท

61-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
วท. เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นไทยประจำปี 2557 ประกาศผล 7 ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนีี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฝีมือคนไทยที่จะพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงเทพ คือ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ  ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา และนายอภิชาต รมยะรูป กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย 

นายวีระพงษ์ กล่าวว่า ในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 20 ของการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ    ดร.พิเชฐ  กล่าวว่า  หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรม สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรโดยมีการมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 7 รางวัล เป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรไทยที่ได้ทุ่มเทศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย  
1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของนักประดิษฐ์ไทย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
2.เพื่อเปิดโอกาสในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นให้เกิการพัฒนา ไปสู่เชิงพาณิชย์ และก้าวหน้าทันสถานการณ์โลกยุตปัจจุบัน
3.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการผลักดันและสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์โดยฝีมือคนไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการผลิตในเชิงพาณิชย์

การดำเนิน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ และคณะกรรมตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยได้รับเกียยรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

สำหรับปี 2557 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 57 ชิ้นงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 7 รางวัล ซึ่งผลการประกวดในปีนี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 แต่คณะกรรมการตัดสินให้มีรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 150,000 บาท คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้าผลงานของนางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติผลงานของนายสาทิป รัตนภาสกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล 100,000 บาท คือ เครื่องผ่าถั่วปากอ้าผลงานของนายมานพ แย้มแฟง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่
1.
โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรันผลงานของนายอรรถพร สุบุญสันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา
2.
เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” ผลงานของนายสมศักดิ์ ป่าวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
3. "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ผลงานของนายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4.
เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้าผลงานของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

ข้อมูลโดย : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready