Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

อพวช. เนรมิต “นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก” ฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย

77-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

อพวช. เนรมิตนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” หรือ Fun Science : NSM KidsZone  บนพื้นที่กว่า 300 ตร.ม. หวังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3 – 10 ปี

เน้นสร้างประสบการณ์เหมือนจริงให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบธรรมชาติสิ่งรอบตัวที่แฝงด้วยวิทยาศาสตร์ เปิดแล้ววันนี้ ณ ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ปทุมธานี / 5 มี.ค. 58 – ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เราต้องมุ่งสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ การบ่มเพาะให้ลูกหลานเราสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยหรือช่วงปฐมวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย อีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังเป็นวัยที่พร้อมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ เป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านตามขีดความสามารถของเด็ก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต 

ถ้าเด็กในวัยนี้ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสม ก็จะสามารถกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาศักยภาพได้ดี ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ให้เหมาะสมและหลากหลายจึงเป็นเรื่องสำคัญ นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” (Fun Science : NSM KidsZone) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาขึ้น สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 – 10 ปี จึงเป็นการนำแนวความคิดดังกล่าวมาจัดทำนิทรรศการให้เหมือนสถานการณ์ที่พบเห็นจริงในชีวิตประจำวัน ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือยากที่จะเข้าใจ นอกจากจะมีองค์ความรู้มากมายแล้ว นิทรรศการชุดนี้ยังสร้างความสนุกสนาน และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ของเรา เพื่อให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความรักที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป เพื่อเป็นความหวังและอนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้า

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่สังคมไทย โดยแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของ อพวช. ก็คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดให้บริการมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว มีผู้เข้ามาใช้บริการต่อปีประมาณ 1 ล้านคน โดยเราหวังว่าในจำนวน 1 ล้านคน ขอเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่กลับไปแล้วเกิดความสนใจใคร่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าชมแล้ว

การปรับรูปโฉมนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” ขึ้นใหม่บนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตรครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ หันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับชิ้นงานสื่อสัมผัสสีสันสดใสมากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ๆ  คือ มองเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น รู้รส สัมผัส การทรงตัวและการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นขั้นต้นในการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบธรรมชาติสิ่งรอบตัว พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมเสริมนานาชนิดกับการประดิษฐ์อย่างง่าย เพื่อให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกอยากเล่น อยากสัมผัส อยากทดลอง อยากเปรียบเทียบ จนนำไปสู่การเรียนรู้และความเข้าใจในที่สุด  

นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุกเปิดให้เข้าชมฟรี  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) วันอังคาร–ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด และพ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถร่วมกิจกรรมกับบุตรหลานได้โดยตลอด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2577 9999 ต่อ 1121, 1122 www.nsm.or.th 

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready