Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยไทยเพิ่มขึ้นกว่า 5.7 หมื่นล้าน

86-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยไทยเพิ่มขึ้นกว่า 5.7 หมื ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รวมพลัง ซีอีโอแถวหน้าเมืองไทย ถกแนวทางเพิ่มการลงทุนให้ได้ 1 % ของจีดีพี
“ดร.พิเชฐ” ประกาศตัวเลขการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาของประเทศกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท เร่งสร้างความร่วมมือภาครัฐกับเอกชนผลักดันการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศให้ได้ร้อยละ 1 ของจีดีพี เน้นสัดส่วนภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 ซีอีโอแนวหน้าเมืองไทยขานรับนโยบาย ร่วมหาแนวทางในเวทีเสวนา “CEO Innovation Forum 2015”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “ CEO Innovation Forum 2015- Driving R&D Investment 1% of GDP “ ณ ห้อง Plenary Hall 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการเร่งสนับสนุนการลงทุนการวิจัยและพัฒนาในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership-PPP) ในการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่จะให้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาร้อยละ 1 ของจีดีพี 

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติและดัชนีชี้วัดด้าน วทน. ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่า ตัวเลขสถิติการลงทุนวิจัยและพัฒนาในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 5.7 หมื่นล้านบาท จาก 2 หมื่นล้านบาทในปี 2551 คิดเป็น 0.37% ของจีดีพี โดยภาคเอกชนมีสัดส่วนในการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 60% คิดเป็นงบประมาณกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีมากในการไปสู่เป้าหมายการลงทุนในการวิจัยพัฒนาร้อยละ 1 ของจีดีพี  ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมหลัก คือ เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม การบริการวิจัยและพัฒนา ปิโตรเลียม และอุปกรณ์เครื่องจักร จากตัวเลขการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลถึงความต้องการจ้างงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มากขึ้น การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง  การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จะช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างยั่งยืน

“นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนวิจัยอีกหลายโครงการ เช่นนโยบายปลด ล็อกให้นักวิจัยและนักเรียนทุนมาทำงานในภาคเอกชนโดยสามารถนับอายุงานและการใช้ทุนได้ หรือ นโยบายTalent Mobility ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ นับระยะเวลาปฏิบัติงานในโครงการฯ เป็นอายุราชการและเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้ผลการปฏิบัติงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งงานอื่น ๆ รวมไปถึงการเลื่อนเงินเดือนประจำปี  ตลอดจนเรื่องโรงเรียนในโรงงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับเทคนิค การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของแรงงาน หรือมาตรการลดหย่อนภาษี 300% ซึ่งภาคเอกชนสามารถนำค่าวิจัยและพัฒนา หรือ การบริจาคเงินเข้ากองทุนวิจัยของรัฐ มาหักลดหย่อนภาษีได้ในอัตรา 300% นอกจากนี้ เรื่องของนวัตกรรมไทยกับตลาดภาครัฐ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ได้ไปเยี่ยมชมนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้สั่งการให้ทำบัญชีตลาดภาครัฐว่าในแต่ปีภาครัฐซื้ออะไรบ้าง แล้วนำมาพิจารณาว่าจะมีนวัตกรรมไทยตัวใดไปรองรับความต้องการได้ และยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่คือการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก (One Stop Service) ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทยของภาคเอกชน เป็นต้น” ดร.พิเชฐกล่าว

สำหรับบรรยากาศภายในงานนั้น มีการจัดเสวนาโดยได้รับเกียรติจาก CEO ระดับแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย มาให้ทิศทางในการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และมีการเสวนาในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร โดย นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจคุณศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และนายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีออลล์ และยังมี CEO รุ่นใหม่ไฟแรง เช่น นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟีดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บจก.บาธรูมดีไซน์ ดร.สารสิน บุพพานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เวลโลกรฟ และนายปิยพัชร์ธัญญะกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไวเบรโต มาร่วมเสวนาด้วย

ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์:  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข นางสาวมนต์ศิริธรมธัช
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทร: 662 160 5432-37  
Website: www.sti.or.th

ผู้เขียนข่าว  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ  : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  นางสุนิสา  ภาคเพียร นาวงษ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready