Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

97-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับ โดยสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ

สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำ

(เช้าวันนี้  24 กุมภาพันธ์ 2558) ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  ให้แก่ 5 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ห้องปฏิบัติการหาดใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และห้องปฏิบัติการพิษณุโลก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  กล่าวว่า การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025  เป็นเรื่องที่สำคัญ  นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านความสามารถทางวิชาการที่เป็นหลักแล้ว ยังเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการโดยผู้บริหารต้องสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้ระบบงานห้องปฏิบัติการมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล พร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น  ทั้งสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศไทยไปสู่การได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเองได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน และทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำ

นางสุดา นันทวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้กล่าวรายงานว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศในสาขาการทดสอบด้าน ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตาม ISO/IEC 17025  ซึ่งสำนักได้รับการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements, MRAs) ทั้งในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation, APLAC และในระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation, ILAC จากการลงนามการยอมรับร่วมกับ ILAC ส่งผลถึงการได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศสมาชิกของ ILAC ในภูมิภาคอื่นด้วย รวมทั้งได้ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้อกำหนด ISO  Guide 34

ทั้งนี้ในวันนี้ได้มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๕ ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ จำหน่าย ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายใน โดยยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ในรายการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด สารที่ละลายได้ทั้งหมด และซีโอดีในน้ำเสีย ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย ได้ยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบฯ  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ในรายการความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด ในน้ำและน้ำเสีย ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานหน่วยงานภายใน  ได้ยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ในรายการความชื้น และโปรตีนในอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการหาดใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายในเครือที่อยู่ในสายงานวิชาการอาหารสัตว์ รายการความชื้น และโปรตีนในอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการพิษณุโลก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายในเครือที่อยู่ในสายงานวิชาการอาหารสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รายการความชื้น และโปรตีนในอาหารสัตว์

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น    
ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready