Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ

98-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,การศึกษา,กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำคัญ 

25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง 14 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนาม”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่มีประสิทธิภาพในระดับผู้บริหารที่จะประสานการบูรณาการและนำผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กรทั้ง 4 มิติ คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านกองทุนสนับสนุน และด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียน จากฐานประสบการณ์ของการดำเนินงานระหว่างกันขององค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยให้เกิดคุณูปการต่อการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้งที่มีอยู่แล้วหรือ องค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ให้นำไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงบทบาทการร่วมมือครั้งสำคัญ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ว่า องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะปัจจุบันมีทั้งหมด 15 หน่วยงาน ซึ่งถือว่า เป็นพัฒนาการที่สำคัญขององค์กรภาครัฐ ที่สะท้อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่   ที่มีภารกิจการทำงานเพื่อประเทศชาติและมีกฎหมายรองรับในบริบทที่แตกต่างกัน  แต่ก็มีแนวคิดในการก่อตั้งทำนองเดียวกัน  กล่าวคือ ทุกองค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มการทำงานที่ระบบราชการปัจจุบันมีข้อจำกัด  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีลักษณะการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระคล่องตัว เพิ่มการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ตลอดจนเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้ง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4 ประการ คือ การประสานการนำผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กร ไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม,การร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนความคิดเห็นต่างๆ และสุดท้ายคือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละองค์กร เพื่อใช้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมต่อไป โดยรวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู้สู่องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะเกิดใหม่ โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานหรือสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยแบบเสริมพลังได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามคาดว่าแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันนั้น จะเป็นกลไกกลางระหว่างองค์กร ดร.ทวีศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้ง 15 องค์กรนี้ เป็นการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆ และมีสำนักงานเลขาธิการ ซึ่งมีทีมทำงานที่มาจากตัวแทนจากองค์กร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองทุน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มการศึกษา ที่พร้อมจะผนึกกำลังผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมเชื่อมโยงการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรในทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการทำงานในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานตามภารกิจขององค์กร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  ต่อสังคม และเพื่อคุณภาพชีวิตของของประชาชนชาวไทย 

นายโกเมศ สุขบัติ/Mr.Komat Sukhabut
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Public Relations and Organization Communication
111 Thailand Science Park,Phahonyothin Road,
Khlong Nueng, Khlong Luang,Pathum Thani 12120, Thailand.
Telephone : 0 2564 7000 ต่อ 71731 ,Moblie Phone : 0 81668 1064

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready