Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในประเทศขอให้หน่วยงานรัฐซื้อนวัตกรรมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าไทย และลดการพึ่งพิงต่างประเทศ

116-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

( 13 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 15.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า ๔๐ ผลงาน

ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนและชุมชน ทำให้เอกชนสามารถขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

จากนั้น ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบนโยบายและมาตรการสำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ดังนี้ 
๑.  การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  ให้กำหนดเพดานค่าใช้จ่ายของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ภาคเอกชนสามารถนำรายจ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาขอลดหย่อนภาษีได้ ๓ เท่าของรายจ่ายจริง โดยให้กำหนดเพดานเป็น ๓ ขั้น คือ ๑) บริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของรายได้ ๒) รายได้ส่วนที่เกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท หักรายจ่ายเพิ่มเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ ๙ ของรายได้ และ ๓) รายได้ส่วนที่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท หักรายจ่ายเพิ่มเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ ๖ ของรายได้ 

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่า โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (ยงยุทธฯ) เป็นประธานไปดำเนินการเสนอแนวทางการดำเนินการในรายละเอียดต่อไปในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้เห็นชอบให้ใช้รูปแบบ Self Declaration ได้ สำหรับบริษัทที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้ ๑) เป็นบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง หรือดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ๒) เป็นบริษัทที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ จาก สวทช. มาแล้ว เมื่อบริษัทที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการตรวจรับรองระบบงานวิจัยโดย สวทช. แล้ว บริษัทสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๓ ล้านบาท ด้วยตนเอง และยื่นเอกสารประกอบการชำระภาษีประจำปีได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ pre-approve

๒.  การสนับสนุนเชิงนโยบายในการใช้นวัตกรรมไทยกับตลาดภาครัฐ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการตามรายการบัญชีนวัตกรรมของไทยผ่านวิธีพิเศษได้ และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการตามรายการที่ปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ แต่ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยที่ปรากฏในบัญชีฯ ดังกล่าว ต้องได้คุณภาพและผ่านการทดสอบว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การใช้งาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างตลาดให้กับสินค้านวัตกรรมไทยให้เติบโตและยั่งยืน ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการซื้อสินค้านวัตกรรม แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาซื้อของที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยซึ่งมีคุณภาพเทียบเคียงของนำเข้าได้ แต่อาจยังไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก

ทั้งนี้ คณะทำงานกำหนดความต้องการของภาครัฐที่สามารถใช้สินค้านวัตกรรมไทย จะทำการจับคู่นวัตกรรมไทยกับความต้องการใช้ในหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ผลงานนวัตกรรมที่มีความพร้อม และประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างมาก โดยจะทำการพิจารณานวัตกรรมไทยเป็นรายการ เพื่อจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำคำของบประมาณสำหรับปี ๒๕๕๙ เพื่อขอดำเนินโครงการเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้ได้สินค้านวัตกรรมไทยที่ตรงตามความต้องการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร. 02 564 7000 ต่อ 1162, 71725, 71727, 71728 โทรสาร 02-564-7060 http://www.nstda.or.th https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND 

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready