Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ

127-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (9 ก.พ.58 ) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ให้การต้อน Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าพบ คือ สทอภ.ได้นำคณะผู้จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไทย-อินเดีย จำนวน 2 โครงการ เพื่อนำเสนอสรุปความก้าวหน้าโครงการ เตรียมจัดพิมพ์เป็นหนังสือทราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 

นอกจากนี้ยังหารือโครงการ India - ASEAN Archaeological Atlas From Satellite Data -Connectivity of Regional Culture ร่วมกับ NATMO  วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี และโครงการ Indo - Thai Geo Spatial Cooperation ร่วมกับ Survey of India (SOI) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแผนที่มาตรส่วนใหญ่ ในรูปแบบสองมิติและสามมิติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งข้อมูล optical และ radar 

เป้าหมาย ทั้ง 2 โครงการ คือสมุดแผนที่ในรูปของหนังสือ และดิจิตอลด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม โดยเน้นประเด็นการเผยแพร่ของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียน ด้วยการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม โดยที่ฝ่ายอินเดีย ทำแผนที่ เนื้อหาของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งหมด และฝ่ายไทย สทอภ.ทำแผนที่และเนื้อหาในส่วนการขยายตัวของพุทธศาสนาออกมาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียน สำหรับผลที่จะได้รับนั้น เป็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งเอเชียใต้ (ศรีลังกา เนปาล)

ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ภาพและเผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02 354 3825

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready