Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)จัดการแถลงข่าว เรื่อง การประกาศข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

     นายนิรุจน์ อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มาตรา 3 บัญญัติให้ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม หมายถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) และมาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาติจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    เนื่องจากการประกอบวิชาชีพดังกล่าวหากปล่อยให้ผู้ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและจรรยาบรรณเข้ามาดำเนินการ จะมีความเสี่ยงสูงในการทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่เป็นอันตรายโดยตรงกับประชาชนและสังคมโดยรวมได้ ดังนั้นเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งแต่ละสาขาควบคุม มีลักษณะและประเภทของงานที่แตกต่างกัน สชวท.จึงได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมแต่ละสาขา ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 นี้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว ควรรีบสร้างความเข้าใจ ศึกษาข้อบังคับฯ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพควบคุมอย่างถูกกฏหมาย ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมทั่วไป

     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางหลักเกณฑ์ให้ทั้ง 4 สาขาควบคุม จัดการอบรมและจัดสอบ ประมาณไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2558 ระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอน การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โดยในเบื้องต้นได้ทำ MOU กับหน่วยงาน ดังนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

     โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจทั้งผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาควบคุม ดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อม  สำหรับการขึ้นทะเบียนตามกฏหมายต่อไป

 เผยแพร่และภาพข่าวโดย :  นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 354 3825

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready