Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่สื่อมวลชน พร้อมหารือการนำเสนอผลงานของรัฐบาล

142-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ 29 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมสื่อมวลชนพร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าให้แก่ คุณภัทชา  ณิลังโส บรรณาธิการข่าวสายสังคม สถานีโทรทัศน์ TNN 24  คุณอรนุชา หุตะสิงห์  บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  คุณพรเทพ แซ่เฮง  บรรณาธิการข่าวโพสต์ทูเดย์  และคุณสหภพ โสตทิพย์  ผจก.ฝ่ายข่าวสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท

ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการเร่งผลักดันในเรื่องการสร้างกำลังคน สร้างนักวิจัย สนับสนุนงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยเชิงสังคม งานวิจัยเพื่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักด้าน วทน. และการผลักดันนวัตกรรมที่ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าจากการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย 5 ข้อที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ประกอบไปด้วย
1. ประเทศไทยต้องมีการสร้างความรู้และงานวิจัยให้แก่ภาคการผลิต โดยรัฐบาลเดินหน้าด้านงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
2. การขับเคลื่อนกำลังคน ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนสังคมที่สำคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลจากการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. การยกระดับการลดภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา
4. การสนับสนุนโครงการ Mega Project ที่ใช้งบประมาณเพื่อเดินหน้าด้าน วทน. ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสู่อนาคต
5. โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. โดยการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือรัฐบาลลงทุนโดยให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์หรือใช้บริการ

ทั้งนี้ สื่อมวลชนทุกสายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผลงานวิจัยที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น และยินดีที่จะจัดเวลาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

เนื้อข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready