Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เปิดโลกทัศน์ ครูฟิสิกส์ ม.ปลาย สัมผัสหลักสูตร นิวเคลียร์ฟิวชัน ระดับโลก

145-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
เปิดโลกทัศน์ ครูฟิสิกส์ ม.ปลาย สัมผัสหลักสูตร นิวเคลียร์ฟิวช ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2558สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร ครูสอนวิชาฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภาคฤดูร้อน Science Educational Program ณ Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับตัวแทนครูฟิสิกส์จากทั่วโลก ซึ่งการอบรมดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาครูให้มีประสบการณ์ และเน้นการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน (Standards-Based Instruction) ในห้องทดลองจริง พัฒนาครูให้ได้รับฝึกฝนจนมีทักษะสูง อีกทั้งตัวแทนครูจะได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Fusion & Astrophysics เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของนิเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion) ที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้จริง 

โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกครูฟิสิกส์ที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อนนำความขึ้นกราบทูล สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย จำนวน 2 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป  

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้คือ
1.เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
2.จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาฟิสิกส์
3.ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าอบรมใน หลักสูตร Fusion & Astrophysics เป็นระยะเวลา 8 วัน พร้อมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.slri.or.th หรือ www.slri.or.th/llnl เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1444 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ สมัครออนไลน์ http://www.slri.or.th/llnl/index.php/regis ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน/น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252, 1601  โทรสาร 0-4421-7047 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่โดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready