Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วท. ชูวิทยาศาสตร์ จัดการชุมชน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง”

154-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสําเร็จของเครือข่ายบริหารจัดการนํ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมส่งมอบระบบนํ้าอุปโภค-บริโภค ให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์

ดร. พิเชฐฯ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและนํ้าหลาก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ พร้อมที่จะถ่ายทอดและนําไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชน ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น ข้อมูลฝน สภาพอากาศ แผนที่ ภาพถ่ายจากเทียม GPS โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนเห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

จากนั้นได้ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ โดยมอบระบบน้ำอุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการ "ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง" ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง และเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่าย

วันที่ 23 มกราคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านโคกพลวง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการดําเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการนํ้าระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง อาทิ การทําคลองขวางดักนํ้าหลากและขุดสระนํ้าต่อเชื่อมคลองเป็นแก้มลิงเพื่อนํานํ้าเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลน การทําถนนนํ้าเดินโดยปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิมที่มีนํ้าท่วมหลากเป็นประจําทุกปี จัดทําเป็นที่ระบายนํ้า รับนํ้า นํานํ้าที่ท่วมหลากและนํ้าฝน ส่งไปยังสระนํ้าแก้มลิงที่อยู่ปลายทาง ลดปัญหานํ้าท่วมเข้าพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่เกษตร และสามารถเก็บกักนํ้าไว้ในสระแก้มลิงไปพร้อมกัน  

นางสามัญ  โล่ห์ทอง  ผู้ใหญ่บ้านโคกพลวง  ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในการอุปโภคและบริโภคของชุมชน  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  โดยเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทองได้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาของตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ 2 มีพื้นที่ให้บริการ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบุลำดวน  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล และหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข 
2. ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลุงปลาดุก หมู่ 4 มีพื้นที่ให้บริการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก
3. ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 12 มีพื้นที่ให้บริการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโพธิ์ ผลจากการดำเนินงาน ทำให้ชาวบ้านรวมทั้งสิ้น 663 ครัวเรือน  ประชากร 2,268 คน ได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ หลังจากการปรับปรุงระบบประปา ทางชุมชนได้กำหนดกติกาการใช้น้ำ  การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready