Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พิเชฐฯ ย้ำ!! นโยบายรัฐบาล "ลดความเหลื่อมล้ำ" มอบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้เด็กดอยได้ศึกษาเทียบเท่าเด็กกรุง แนะ...ห้องเรียนดาราศาสตร์คือ จักรวาล

176-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ดร.พิเชฐฯ ย้ำ!! นโยบายรัฐบาล "ลดความเหลื่อมล้ำ" มอบสื่อการเร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้แก่19 โรงเรียนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สื่อที่มอบให้ อาทิ หนังสือพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย หนังสือ 400 การค้นพบดาราศาสตร์ แผนที่ดาว นาฬิกาแดด โมเดลดาวเคราะห์ ร่มลายแผนที่ดาว และอื่นๆ มากมาย รวมแล้วกว่า 300 ชิ้น แถมเซอร์ไพรส์มอบขนมอร่อยๆ แก่เด็กทุกคน ทั้งนี้ เด็กๆ ได้โชว์การแสดงที่ซุ้มซ้อมกันมานานกับชุดโอ้ละหนอเชียงใหม่ สร้างความประทับใจแก่ท่านรัฐมนตรี และคณะอย่างยิ่ง

นอกจากจะให้บริการกับประชาชนทั่วไปแล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีนโยบายที่จะสานสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง การมอบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 19 โรงเรียนในครั้งนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเยาวชน โรงเรียน ตลอดจนชุมชนต่อไป     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ได้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ขึ้นมากมาย อาทิ เช่น การจัดค่ายเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน การจัดกิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การจัดอบรมครูดาราศาสตร์ที่มีฟ้ากว้างของดอยอินทนนท์เป็นห้องปฏิบัติการชั้นเลิศ นับเป็นโอกาสดีของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แห่งนี้ที่จะมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีที่จะเป็นข้อต่อในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของกระทรวงฯ ที่ได้ดำเนินงานเสมอมา”

ด้าน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า โครงการมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินการการมอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์แก่โรงเรียนต่างๆ ให้ครูได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ

สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ประกอบไปด้วย หนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย หนังสือชุดอารยธรรมดาราศาสตร์ไทย หนังสือจดหมายเหตุดาราศาสตร์สยามประเทศ หนังสือปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ หนังสือความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ หลุมดำ 400 ปีการค้นพบทางดาราศาสตร์ แผนที่ดาว นาฬิกาแดด โมเดลดาวเคราะห์ และร่มลายแผนที่ดาว โดยจะมอบให้แก่โรงเรียนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 โรงเรียน ได้แก่  

 • 1. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 
 • 2. โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
 • 3. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 • 4. โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
 • 5. โรงเรียนบ้านต่อเรือ
 • 6. โรงเรียนบ้านสบวาก
 • 7. โรงเรียนบ้านแม่มะลอ
 • 8. โรงเรียนบ้านแม่วาก
 • 9. โรงเรียนบ้านแม่ปาน
 • 10. โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา (ป่าแดด)
 • 11. โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
 • 12. โรงเรียนวัดพระบาท
 • 13. โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง
 • 14. โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
 • 15. โรงเรียนบ้านผานัง
 • 16. โรงเรียนบ้านสามสบ
 • 17. โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์
 • 18. โรงเรียนบ้านขุนกลาง
 • 19. โรงเรียนบ้านเมืองอาง

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready