Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ความก้าวหน้าทางทันตกรรม เดนตีสแกน 3 มิติ สัญชาติไทย รักษาปลอดภัย ราคาประหยัด

180-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่นชมผลการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศ ให้บริการผู้ป่วยมามากกว่าพันครั้ง มีคุณภาพทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ เตรียมสนับสนุนให้ขยายผลการใช้งานสู่การบริการในโรงพยาบาลภาครัฐแห่งอื่นๆ       

(16 มกราคม 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางมายังศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan) ความก้าวหน้าทางทันตกรรมที่สามารถให้รายละเอียดของภาพถ่ายรังสี ได้ทั้ง 3 มิติ จากเดิมที่หากต้องการรายละเอียดของผู้ป่วยใน 3 มิติ จำเป็นต้องใช้เครื่อง CT ทางการแพทย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า และได้รับปริมาณรังสีมากกว่า โดยมี รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิจัยอาวุโสและที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม และทีมงานให้การต้อนรับ 

จากการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้มีการพัฒนาเครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสร้างภาพและโปรแกรมช่วยวางแผนผ่าตัดฝังรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนมีบุคลากร ผู้ป่วย ที่สามารถจะช่วยพัฒนาการใช้งานเครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) ที่พัฒนาขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงทำความร่วมมือ (MOU) ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทางคลินิกในมนุษย์ เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยทั้งสองฝ่าย ให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว และ จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบที่จะนำมาใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิจัยอาวุโสและที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม กล่าวว่า เครื่องเดนตีสแกน (Dentiiscan) พัฒนาเมื่อปี 2550 โดยนักวิจัยเอ็มเทคและเนคเทค ซึ่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลภาพได้สำเร็จเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงมีการพัฒนาและทดสอบความปลอดภัยเพื่อให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จนกระทั่งสำเร็จเมื่อปี 2554 และขณะนี้เดนตีสแกนผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเรื่องปริมาณรังสีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบทางคลินิก พร้อมทั้งนำไปติดตั้งใช้งานจริงแล้วจำนวน 3 แห่ง คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ทันตกรรมเอสดีซี กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) ที่ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีชื่อว่า “เดนตีสแกน” ถือเป็นเครื่องต้นแบบหนึ่งในสองเครื่องแรกของประเทศไทย ได้นำมาใช้ในงานหลักๆ ได้แก่ การวางแผนทันตกรรมรากเทียมโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม  การวางแผนผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องใส่อวัยวะเทียมบนใบหน้า การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกขากรรไกรบนใบหน้า ผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่างๆ ในขากรรไกร และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ปัจจุบัน เครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้งานไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันครั้ง และจากการสำรวจพบว่า การวางแผนการรักษาของผู้ป่วยทุกรายเป็นไปด้วยดี อัตราผลสำเร็จสูง ผลแทรกซ้อนมีน้อยมาก ทั้งนี้ เครื่องดังกล่าวให้คุณภาพของภาพของภาพรังสี 3 มิติได้ดีเท่าๆ กับเครื่องของต่างประเทศที่มีในเชิงพาณิชย์

หลังจากเยี่ยมชมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางต่อมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดูงานการดำเนินการเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำชมเครื่องฯ ขณะให้บริการผู้ป่วยอัมพาต

ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready