Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป.ลาว. เยือน อพวช.สานสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพไทย

186-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

15.00 น. คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้การต้อนรับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน อพวช. ที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 15 มกราคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ. ปทุมธานี

ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ซึ่งภายในมีองค์ความรู้นิทรรศการที่ทันสมัยหลากหลายมากมาย อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านไอที เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมาก การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจ สามารถสร้างความเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ สร้างจินตนาการให้เยาวชนและสังคม และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่าย จากการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการมาเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยในครั้งนี้แล้ว คาดหวังว่า สปป.ลาว. จะสามารถส่งนักวิชาการ สปป.ลาว. เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลวัสดุอ้างอิงตัวอย่างทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยจะนำองค์ความรู้และความหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของลาว เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคม ประชาชน และเยาวชนของประเทศลาว โดยคาดหวังว่าทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาเสริมสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

 

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยและสปป.ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. แบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้าน วทน. ของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมใน 14 สาขา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ทีทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างการเรียนรู้ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ สามารถช่วยผลักดันให้เกิดแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ สปป.ลาว. ได้ในอนาคต 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และ คณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายใน อพวช. อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นพบ การทดลอง,  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลวัสดุอ้างอิงตัวอย่างที่หลากหลายทางด้านชีวภาพของไทย นิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้การสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready