Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ไทย – อังกฤษ เปิดตัวโครงการวิจัย “กองทุนความร่วมมือนิวตันหวังผลักดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

198-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แถลงเปิดตัวความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ สหราชอาณาจักร ภายใต้ “Newton UK – Thailand Research and Innovation Partnership Fund” เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยโครงการ Newton มีงบประมาณสนับสนุนราว 375,000,000  ล้าน ภายในระยะเวลา 5 ปี กับประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวม 15 ประเทศ โดยมุ่งเป้าวิจัย 5 ด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ (Health and life sciences), สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy), เมืองในอนาคต (Future cities), อุตสาหกรรมเกษตร (Agritech) และ นวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital) ภายใต้สามเสาหลัก คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย หรือ People
2. การดำเนินโครงการวิจัยร่วม หรือ Programmes
3. การแปลงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม หรือ Translation ซึ่งกำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ มี มร. มาร์ค เคนท์  เอกอัครราชทูต อังกฤษประจำประเทศไทยเป็นประธานของสหราชอาณาจักร และ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานของประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ โรบิน ไกรม์ส ที่ปรึกษารัฐมนตรีอาวุโสด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

ในวาระการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ ยังมีพิธีการลงนามความร่วมมือภายใต้เสาของการพัฒนากำลังคนด้วยหนึ่งโครงการ (ชื่อโครงการ Leaders in Innovation Fellowship Programme) โดยเป็นการลงนามทวิภาคี ระหว่าง The Royal Academy of Engineering กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  โครงการ “Newton” เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสหราชอาณาจักรกับราชอาณาจักรไทย 1 ในมิตรภาพคือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ดูเฉพาะตัวเอง ต้องดูประเทศต่างๆ ด้วย เราไม่อยากติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง วิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญ จึงมีมาตรการโดยเฉพาะภาษีด้านการวิจัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีมาตรการให้มีการเคลื่อนย้ายนักวิจัยไปภาคเอกชนได้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ “UK Newton – Thailand Research and Innovation Partnership Fund” หรือ“กองทุนความร่วมมือนิวตัน” นี้  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศโครงการจัดตั้งกองทุน Emerging Powers Research and Innovation Fund ราวเดือนธันวาคม 2556 ด้วยเงินทุน จำนวน 375 ล้านปอนด์ สำหรับการดำเนินโครงการใน 5 ปี  ครอบคลุมความร่วมมือเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย หรือ People 2. การดำเนินโครงการวิจัยร่วม หรือ Programmes 3. การแปลงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม หรือ Translation ซึ่งการจัดตั้งกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างความเป็นเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ ใน 15 ประเทศ  โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในการเข้าร่วมความร่วมมือกับกองทุนนี้ด้วย 

โดยสาขาความร่วมมือที่ฝ่ายสหราชอาณาจักรและไทยเห็นชอบในการดำเนินการร่วมกันเป็นสาขาแรก ได้แก่ “Health and Life Sciences” โดยมีหน่วยงานหลักขับเคลื่อนโครงการนี้ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นอกจากการลงนามความร่วมมือ โครงการ Leaders in Innovation Fellowship Programme ระหว่าง Royal Academy of Engineering กับ สวทช. และ สกว. ในวันนี้ สวทช. ยังมีเป้าหมายริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยต่างๆ ผ่านโครงการ Collaborative Research Fund, Joint Centers & Innovation Infrastructure Programme ร่วมกับ สกว. และ Research Councils UK, Medical Research Council และ Biotechnology and Biological Sciences Research Council อีก ภายในปี 2558 นี้

ผู้ส่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
คุณ สรินยา ลอยประสิทธิ์  0819886614  ภาพ คุณชัชวาล  02 564 – 7000  ต่อ  71730 ,  71727
ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  และ นายรัฐพล  หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready