Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ข่าวผู้บริหาร
  • กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ร่วมมอบความสุขและสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ร่วมมอบความสุขและสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

212-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ร่วม ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ 3 กระทรวงพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยเปิดสถานีการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้สนุก เรียนรู้และสัมผัสวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี2558 ว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา บนถนนพระรามที่ 6 และถนนโยธีแห่งนี้ได้มอบความสุข ความสนุกสนานบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทยมาโดยตลอด และหวังว่าคงจะเป็นสถานที่ที่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเล่นสนุกและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความสนใจ และจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2558 นี้ก็ยังคงจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อคืนความสุข และสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย

อีกทั้งในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น ปีแสงและเทคโนโลยีด้านแสงสากล (International Year of Light and based Technologies) และปีดินสากล (International Year of Soils) ดังนั้น กิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้และกิจกรรมเล่นที่เกี่ยวข้องกับแสง และการใช้ประโยชน์จากดิน เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจและเก็บถึงประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในสาขานี้ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง ควบคู่กันไปกับความสนุกสนาน จากการแถลงผลงาน 3 เดือนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า กระทรวงวิทย์ฯ ต้องเป็นหลักในการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศ โดยการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยการนำองค์องค์ความรู้มาถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ยิ่งขึ้น เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างชาติไทยให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุววรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเสริมว่า ในปีนี้การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศบนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 อันได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี  และกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดในรูปแบบสถานีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เสมือนเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ มีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 47 สถานีเป็นความร่วมมือของ 18 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง ที่เป็นเพื่อนบ้านบนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6แห่งนี้และที่สำคัญได้รับการตอบรับเข้าชมงานจากเยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างดี มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 35,000 คนในแต่ละปี ดังนั้น การจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นปีที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2558 จึงเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นประโยชน์ความสำคัญ ความสำเร็จและความจำเป็นของถนนสายนี้ที่จะอยู่คู่กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งผู้สนใจทุกคน

ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า การฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกลไลที่สำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต จึงอยากให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยความรู้นั้นมีอยู่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีทั้งความรู้ที่เป็นวิชาการ เป็นทักษะ เป็นประสบการณ์ชีวิต ต้องเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรม การงานและใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ทั้งในโรงเรียน ในบ้าน และในชุมชนได้ ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่ และสังคมส่วนรวม จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ที่แท้จริง ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร, นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready