Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

219-b.PnG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า และเครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ได้รับรางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัล 200,000 บาท ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า  ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศจึงได้จัดให้มีโครงการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม สมควรได้รับรางวัลตอบแทน  โดยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร อาหารและ/หรือพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร รวมทั้งเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นอาหารหรือพลังงานนั้น

คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พิจารณาตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติตัดสินให้รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดฯ จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. "อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า"  ผลงานของนางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. "เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ"  ผลงานของนายสาทิป  รัตนภาสกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มี 1 รางวัล ได้แก่
1. "เครื่องผ่าถั่วปากอ้า" ผลงานของนายมานพ  แย้มแฟง  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

รางวัลเชิดชูเกียรติ มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล  ได้แก่
1. "โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิงแพ็คปลอดตะกรัน" ผลงานของนายอรรถพร  สุบุญสันต์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. "เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน" ผลงานของนายสมศักดิ์  ป่าวรรณ  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3. "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ผลงานของนายรัฐวิชญ์  พุฒิพัฒนาศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. "เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า" ผลงานของ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จะได้กำหนดวันมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลต่อไป

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันทำการที่
- สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 333-3958 โทรสาร (02) 333-3931
- สำนักมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์(02) 230-2560 , 230-2562 โทรสาร (02) 231-5488

ผู้เขียนข่าว/เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready