Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

แถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือน นายกฯเปรียบทำงานเหมือนทีมฟุตบอล ย้ำพัฒนาประเทศได้ต้องอาศัย ว และ ท เป็นตัวนำ

230-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
แถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือน นายกฯเปรียบทำงานเหมือนทีมฟุตบอล ย้ำพ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

(25 ธันวาคม 2557) พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมทีมรัฐบาลทั้งคณะร่วมแถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือนต่อสื่อมวลชน ณ ตักสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เน้นแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งปัญหาด้านสังคม ปัญหาข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดจากข้อกฎหมายต่างๆ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกฯ ที่กำกับดูแลงานทั้ง 5 ด้าน เป็นผู้นำเสนอ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ และด้านกฎหมาย 

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลงานด้านสังคม ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำรัฐบาลดำเนินงานภายใต้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงและบริการของรัฐ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ยึดนโยบาย ทำทันที ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ “ลดเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า”

เปิดให้บริการ  “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่ครบวงจรแห่งแรก ที่ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ จัดค่ายดาราศาสตร์ อบรมครูดาราศาสตร์ และจะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก ๔ แห่งคือ ที่พิษณุโลก ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ทั้งนี้ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดอุดรธานีและลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : iTAP) สนับสนุน SMEs จำนวน ๖๘๑ โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๖๖๔ โครงการ โครงการใหม่ ๑๗ โครงการ ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้มีความรู้ความสามารถของภาครัฐไปปฏิบัติงานวิจัยและช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ นำร่องรวม  ๗๖ คน

จัดแสดงนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ โดยจะหมุนเวียนไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ให้เยาวชนในทุกพื้นที่ของไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

ดำเนินการนำร่องร่วมกับโรงเรียน ๑๐ แห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในระดับมัธยมศึกษา ใช้ศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและนักวิจัยในการบ่มเพาะทักษะวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนกว่า ๒,๐๐๐ คน พัฒนาความสามารถให้กับครูวิทยาศาสตร์กว่า ๓๐๐ คน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรวัยทำงานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน/คุณภาพชีวิต 

เปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่บัญชาการ และประมวลผลได้ทุกสถานการณ์เพื่อให้บริการข้อมูลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน โดยเป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ”

ดำเนินการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น วิจัยและพัฒนาฟิล์มพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาฟลมพลาสติกทั่วไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์ลำไย พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บกลิ่นหอมสำหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ยาวนานขึ้น นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มายืดอายุการสุกของผลไม้ไม่ให้เน่าเสียไว กำจัดแมลงที่เป็นข้อห้ามในการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ได้มูลค่าเพิ่มมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  ต่อปี และใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนรังสีในสินค้าจากประเทศไทย พัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดนำร่องในข้าว ข้าวโพด และอ้อย  เพื่อเกษตรกรตัดสินใจใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ 

ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน ๑๔ สาขา โดยจัดทำแผนปฏิบัติการในรูปแบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นฐานผลิตและบริการที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นฐาน

ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตที่เน้นการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมระดับสูงให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์  อีกทั้งเปิดมิติใหม่ในการใช้การทูตวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจรจาการทูตระหว่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในการแข่งขันกับเวทีโลก 

เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีข้อกำหนดให้รัฐวิสาหกิจลงทุนการวิจัยร้อยละ ๓ ของกำไร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยและพัฒนาในรัฐวิสาหกิจ กำกับดูแลงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโจทย์ระดับประเทศ พร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ก่อนจบแถลงผลงาน 3 เดือน นายกรัฐมนตรีย้ำกับทุกกระทรวงว่า 3 เดือนแรกอาจถือเป็นการวางรากฐานนโยบายการทำงานเป้าหมายมีหลายโครงการไม่อาจเห็นผลทันทีแต่ทำอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำอีก 3 เดือนถัดจากนี้ไป จะลงลึกไปถึงทุกกระทรวงให้เฟ้นผลงานเป็นระบบและได้รูปธรรมยิ่งขึ้น ให้ถือว่ารัฐบาลขณะนี้ทำงานเหมือนทีมฟุตบอล ทุกกระทรวงเป็นพี่เลี้ยงที่จะร่วมกันนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ประเทศไทยจะต้องเข้มแข็งและพัฒนาโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อน ให้เหมือนประเทศต่างๆ ที่พัฒนาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นตัวนำ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เขียนข่าว : นางเทียรทอง ใจสำราญ
ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 333 3727-3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready