Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร

231-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (25 ธันวาคม 2557) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างขีดความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม โดยมี ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงฯ นางวนิดา บุญนาคค้า รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท. และ นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวถึง บทบาทของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์ ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดิน ในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการทรัพยากร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และรักษาพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ เป็นต้น และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จึงได้เล็งเห็นถึงการนำงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร จึงได้บูรณการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง

ทั้งนี้ การร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อไปในอนาคต

นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงและเครือข่าย พร้อมที่จะถ่ายทอดและนำงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ ได้รับโจทย์ปัญหาและความต้องการจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. จึงได้ร่วมมือกับ ส.ป.ก. ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ขึ้น และ เรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการอย่างแรกในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี คือ 1. การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน 2. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3. การบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะนำงานวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปช่วยพัฒนาในพื้นที่เขตของ ส.ป.ก. อย่างยั่งยืน 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดย : 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-333-3950

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready