Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. ตรวจเยี่ยม สสนก. หน่วยงานบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

239-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รมว.วท. ตรวจเยี่ยม สสนก. หน่วยงานบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) พร้อมคณะ

โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น ดร.พิเชฐ ได้เดินชมห้องปฏิบัติการ High Performance Computing, ห้องโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัด, ห้องระบบเครือข่าย ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 14  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ดร.รอยล กล่าวว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ในส่วนของหน่วยงานราชการเป็น ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ บริษัทล็อกซเล่ย์ นอกจากนี้ ดร.รอยล ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 ว่าจะมีการพัฒนางานในด้านระบบข้อมูล ข้อมูลพยากรณ์ พยากรณ์เส้นทางพายุให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการไว้แล้ว  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้
1.เข้าใจ
   - ใช้ ว. และ ท. สำรวจพื้นที่ชุมชน เช่น เครื่อง GPS โทรมาตร แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
   -  วิเคราะห์ ปัญหา วางแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการรวมถึงบำรุงรักษาต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.เข้าถึง
   -  สรุป วิเคราะห์  แก้ไขปัญหาร่วมกัน
3.พัฒนา
   - ขยายผลความสำเร็จ
   - ขยายเครือข่าย    
4.ผลสำเร็จ
   - เกิดความมั่นคง
   - พึ่งพาตัวเองได้ เกิดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ด้วย ว.และ ท.

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  มีดังนี้ 
Hall Roadmap : การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 

ปี พ.ศ. 2546 : เริ่มต้นที่ 2 ชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ ว. และ ท. เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชน เกิดข้อมูล แผนที่ใน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนทางปัญญา จากข้อมูล เกิดข้อเท็จจริง วิเคราะห์ตนเอง และพื้นที่ สู่แผนพัฒนา
- ตัวอย่างความสำเร็จเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น ของบ้านสามขา จ.ลำปาง
- วิเคราะห์แผนพัฒนาแก้ภัยแล้งและน้ำหลาก เสนอกรมชลประทานของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 

ปี พ.ศ. 2550 : 1 ชุมชนแกนนำ 18 ชุมชนเครือข่าย 
- สร้างเครือข่าย สรุปตัวอย่างผลสำเร็จ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 18 ชุมชน 6 ตัวอย่าง จาก “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ”
- ขยายผลการใช้ ว และ ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ผ่าน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” เพิ่มปริมาณน้ำใช้ทำเกษตรของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ 3,700 ไร่

ปี พ.ศ.2551-2554 : 20 ชุมชนแกนนำ  86 ชุมชนเครือข่าย 
- เกิดเครือข่าย และตัวอย่างความสำเร็จ รวม 86 ชุมชน จาก “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ”
- ใช้ ว. และ ท. เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนผ่าน “ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” บริหารจัดการน้ำเพื่อทำเกษตร บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ รายได้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นเกิน 100%
- พัฒนาคน ชุมชน จัดการข้อมูล ความรู้ เป็นชุมชนแม่ข่าย และผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว. และ ท.
- ขยายผล สู่ระดับเยาวชน

ปี พ.ศ.2555- 2557 : 53 ชุมชนแกนนำ 238 ชุมชนเครือข่าย 
- ขยายผลใช้ ว. และ ท. ในชุมชนเครือข่าย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม รวม 142 ชุมชน ในโครงการจัดการน้ำชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง
- ขยายผลการใช้ ว. และ ท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ผ่าน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ดีมีสุข” เพิ่มปริมาณน้ำใช้ทำเกษตรของบ้านลิ่มทอง จ. บุรีรัมย์ เป็น 3 ตำบล พื้นที่ 48,752 ไร่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เกิน 200%
- เกิดเครือข่ายเยาวชนกว่า 240 กลุ่ม รวมทั้ง รวบรวม แลกเปลี่ยน ความรู้ ขยายผลสู่ความสำเร็จ และขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว. และ ท. อย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2558 : มี 55 ชุมชนแกนนำ, ขยายผล ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready