Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ ดันดาราศาสตร์จัดประชุมวิชาการเพื่อเยาวชนระดับชาติครั้งแรกของไทย

267-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (8 ธันวาคม 2557) เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนระดับชาติเป็นครั้งแรกของไทย ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิชาการด้านดาราศาสตร์ ที่มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และหวังเร่งพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ดาราศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ให้เกิดเป็นเรื่องราวในการส่งเสริมแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ รวมกันเพื่อต่อ ยอดไปสู่สะเต็มศึกษา ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พยายามผลักดันให้ภาคเอกชนจัดตั้ง R&D สำหรับให้ประเทศไทยได้มีศูนย์วิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตอบสนองความต้องการของภาควิชาการ การศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ บนกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ 

ทั้งนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งแรกของไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีกระบวนการคิด มีจินตนาการด้านดาราศาสตร์จากการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี ที่แบ่งระดับการอบรมออกเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาวิธีการนำเสนอและสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อ เพื่อขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน นอกจากนั้น ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนรวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับโรงเรียนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เข้ามามีบทบาท และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและค้นคว้าหาความรู้เพื่อขยายผลต่อไป

กิจกรรมหลักๆ ในการนำเสนอโครงงานด้านดาราศาสตร์ ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องแสงแรกแห่งเอกภพ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ และยังได้พบกับนิทรรศการระบบสุริยะ หลุมดำ อุกาบาต ภาพถ่ายด้านดาราศาสตร์ และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย โดยคาดว่ากลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลเพื่อจัดทำโครงงานด้านดาราศาสตร์

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ให้มีมาตรฐานขึ้นนั้น ต้องอาศัยความสามารถทางด้านดาราศาสตร์จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ อาจารย์ นักเรียน บุคลากรในสถาบันการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อประกอบองค์ความรู้ต่างๆ จึงได้เกิดกิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงงานจากวิชาที่ลงเรียน ซึ่งเป็นที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ ทั้งนี้ การทำวิจัยด้านดาราศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของไทยในอนาคต ต่อไป

สำหรับการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 05-225569 ต่อ 305

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready