Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วว. บริการทดสอบพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

274-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
วว. บริการทดสอบพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร ก้าวไกลสู่อาเซียน เ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์งานบริการทดสอบพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในด้านห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายฯ การบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์/สิ่งแวดล้อม และการบริการเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  มุ่งส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากปริมาณของขยะพลาสติกในแต่ละปีที่มากกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 400 ปี จึงจะย่อยสลายได้นั้น นับเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก วว. ได้ตระหนักอย่างยิ่งถึงปัญหานี้ จึงได้มุ่งวิจัยและให้บริการทดสอบพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร  ได้แก่
1.ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ (Biodegradability Testing Laboratory)  
2.การบริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
3.การวิจัยและพัฒนาวัสดุประเภทพลาสติกชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
4.การบริการเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวไกลสู่อาเซียนและเวทีนานาชาติ อันจะนำมาซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโลกในที่สุด 

ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ (Biodegradability Testing Laboratory) ที่ วว. จัดตั้งนั้นให้บริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีค่าบริการทดสอบต่ำกว่าของต่างประเทศกว่า 50%  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้นำผลทดสอบ ไปทำการผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และผ่านกฎระเบียบในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย โดยห้องปฏิบัติการของ วว. ให้บริการทดสอบวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล ISO 17088 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17088-2555  ได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered laboratory) กับ Din Certco ประเทศเยอรมันนี และอยู่ในระหว่างการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองเร็ว ๆ นี้

วว. โดยฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (ฝนว.) มีทิศทางการวิจัยและพัฒนาวัสดุประเภทพลาสติกชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฝือกอ่อนย่อยสลายได้ เพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ การพัฒนาวัสดุเมมเบรนจากพลาสติกชีวภาพสำหรับการกรองสารในระดับอัลตราฟิวเตรชันในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ำดื่ม และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ฝนว. ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติวัสดุพลาสติกชีวภาพและวัสดุอื่น ๆ เช่นการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตรวจหาองค์ประกอบทางเคมี ประเภทของพลาสติกด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) การตรวจวัดเพื่อยืนยันโครงสร้างผลึกเทียบกับสารตัวอย่างด้วยเครื่อง  X-ray Diffraction (XRD) การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างผลึก ตรวจวิเคราะห์ลักษณะจุลโครงสร้างของวัสดุประเภทต่างๆ ด้วยเครื่อง Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) กำลังขยายสูงถึง 100,000 เท่า นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเครื่อง DSC, TG/DTA เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่สลายตัวได้ที่เป็นองค์ประกอบในพอลิเมอร์อีกด้วย

นอกจากนั้น วว. โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ด้วยห้อง ปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เช่น มาตรฐาน ASTM ,ISO,JIS,BS และ มอก. เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ของไทย โดยมีรายการทดสอบที่ให้บริการที่หลากหลาย เช่น ความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว ความต้านแรงฉีกขาด ความต้านแรงทิ่มทะลุ อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ อัตราการซึมผ่านของก๊าซ  ความต้านแรงกระแทก อัตราการหดตัวของฟิล์มพลาสติก สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน วิเคราะห์ชนิดของพลาสติก ความต้านแรงกด ความต้านการตกกระแทก และความต้านการเรียงซ้อน เป็นต้น

วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) มีความพร้อมในการบริการเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  โดยได้รับความร่วมมือจาก 2 องค์กรหลัก คือ บริษัท DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) ในการให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ดังนี้ คือ 1.เป็นตัวแทนเพื่อบริการการรับงานให้กับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจาก บริษัท DIN CERTCO เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ การจัดส่งตัวอย่าง และธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย 2.ให้บริการการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ร่วมกับ TBIA  โดยครอบคลุมการรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุดิบ  ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และ 3.ให้การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกฐานชีวภาพ (เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ร่วมกับ TBIA บริการให้การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกฐานชีวภาพ (เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) โดยการรับรองครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบฐานชีวภาพบางส่วนหรือทั้งหมด ที่มีแหล่งกำเนิดทั้งจากวัตถุดิบชีวมวล วัตถุดิบทางการเกษตร หรือสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งอาจจะเป็นสารตามธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ก็ได้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้ว ได้รับการรับรองว่าเป็นคาร์บอนที่มาจากวัตถุดิบชีวมวล 

“ขณะนี้เราได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2560 ซึ่งสามารถจะรองรับงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายวิธีการทดสอบไปยังผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ น้ำยาทำความสะอาด น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น กล่าวได้ว่า ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของ วว. นี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สลายตัวได้ทางชีวภาพของประเทศไทย ต่อคู่ค้าทั้งภายในและต่างประเทศ  อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สนใจงานบริการทดสอบพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจรของ วว. ติดต่อที่  โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9362  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready