Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน”

282-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” เป็นโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้แหล่งความรู้ที่ วท. มีอยู่แล้ว มาจัดแสดงที่ท้องฟ้าจำลองซึ่งถือเป็นความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันทั้ง 2 กระทรวงในการกระจายความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” ครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการถาวรในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมนิทรรศการกึ่งถาวร เรื่อง “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดแสดง 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่สร้างความตื่นเต้น สอดคล้องกับหลักการสะเต็มศึกษา (STEM Education) จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “สนุกคิด สนุกวิทย์” กำหนดจัดแสดง 10 วัน เริ่ม 17 – 26 ธันวาคม 2557 โดย 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” ได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ซึ่งเปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าจ่าย ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคมเป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready