Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ไทย – ลาว จับมือพัฒนา วทน. บนความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วม

293-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ไทย – ลาว จับมือพัฒนา วทน. บนความเสมอภาคแล ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครอบคลุม 14 สาขา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยถึงการเดินทางไปร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา วทน. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ขณะเดียวกันยังเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันภายในกลุ่ม เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายด้วยกัน ล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย และ สปป. ลาว จึงได้ตกลงที่จะร่วมมือกันแบบทวิภาคีในการเสริมสร้างและพัฒนาด้าน วทน. ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมใน 14 สาขา ได้แก่
(1) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) พลังงานหมุนเวียน
(3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(4) ดาราศาสตร์
(5) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
(6) เทคโนโลยีอวกาศการสำรวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ
(7) มาตรวิทยา มาตรฐานทดสอบคุณภาพ
(8) สร้างความตระหนักด้าน วทน.
(9) นโยบาย วทน
(10) การส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับ SMEs
(11) อุทยานวิทยาศาสตร์
(12) การจัดการทรัพยากรน้ำ
(13) เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยและความมั่นคง
(14) สาขาอื่นๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน

โดยในบางสาขาได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ ที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) ได้ร่วมมือกับ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สปป.ลาว ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อติดตามปริมาณน้ำและสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสำคัญของ สปป.ลาว จำนวน 5 สถานี ได้แก่
(1) ปากแม่น้ำงึม
(2) ปากแม่น้ำอุ
(3) ปากแม่น้ำกระดิ่ง
(4) ปากแม่น้ำเซบั้งไฟ
(5) เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ซึ่งผลจากโครงการนี้ทำให้ประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้รับประโยชน์ในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเชิงพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น

นอกจากนั้น สสนก. ยังได้ร่วมถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริที่มีตัวอย่างความสำเร็จมากกว่า 36 ตัวอย่าง จาก 25 ชุมชน ตามสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ให้ทาง สปป.ลาว เพื่อนำไปใช้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ซึ่งทั้ง 25 ชุมชนตัวอย่าง ล้วนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำชุมชนทั้งสิ้น

ด้านการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ก็เคยนำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เดินทางมาจัดแสดง ณ สปป.ลาว เพื่อให้เยาวชนลาวได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเกมและการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง โดยเน้นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสนใจและเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

รมว.วท. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว เพื่อร่วมหาแนวทางในการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ พร้อมรับโจทย์ที่เป็นปัญหาต่าง ๆ ไปหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อจูงใจให้เอกชนสนใจมามีส่วนร่วมในการลงทุนวิจัยและพัฒนา วทน. อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่ได้จะตกแก่สังคมโดยรวม

ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายกรัฐมนตรี 2 ประเทศเป็นสักขีพยาน พร้อมกับการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้าน ว. และ ท. ไทย-ลาว ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ สปป.ลาว

เขียนข่าวโดย : นางสาวสุตานันท์ อาวจำปา
ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร.02-333-3731-2

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready