Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ ร่วมกับชุมชน จัดทำแผน วทน. ในพื้นที่ภาคใต้

304-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” จัดโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ ( ศวภ.3) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) และนายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นตัวแทนผู้บริหาร วท. เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน วทน.” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

การประชุมในครั้งนี้ยังมีตัวแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้นำท้องถิ่น จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการอภิปราย ได้แก่ นายสาธร นราวิสุทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยีภาคใต้, รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์, ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ, ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง, นางปิยะนาถ กลิ่นภักดี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, นางวนิดา บุญนาคค้า ผอ.สส. และนางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย ผู้แทน สสนก. โดยมี ดร.สรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.3 เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 81 คน

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ และผู้แทน วท. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมด้าน วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปี 2559 ได้เหมาะสม ดังนี้
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้เสนอโครงการด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหาร มาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร การพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) (ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา)
2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เสนอโครงการด้านการบริหารจัดการขยะ และการส่งเสริมพลังงานทดแทน (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน)
3. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เสนอโครงการ การใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียวชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน)

สำหรับการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยร่วมกับชุมชนในท้องที่ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปี 2559 ต่อไป

ข้อมูลและภาพถ่ายโดย : นายนัฐชัย ปรังพันธุ์   นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ 074-282931 มือถือ 089-6522379

เขียนข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-3333727 – 3732  โทรสาร 02-3333834  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready