Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ เฟ้นหาแชมป์จัดรอบชิง สร้างโอกาส “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”

305-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ เฟ้นหาแชมป์จัดรอบชิง สร้างโอกาส “เส้นทางสู่นวั ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (Research 2 Market: R2M 2014) ระดับประเทศ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขัน การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์     โดยคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 ทีม เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค โดยได้ให้การสนับสนุนนโยบายและงบประมาณ สำหรับการดำเนินแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ R2M ยังส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สำหรับผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการ R2M จะได้รับประสบการณ์โดยตรงภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศ 

ทั้งนี้ โครงการ R2M ได้ดำเนินการเริ่มจัดแข่งขันในระดับประเทศมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ และในครั้งนี้ โครงการ R2M ได้จัดในระดับภูมิภาค โดยจัดครั้งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 ทีม ครั้งที่ 2 จัดที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคเหนือที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 ทีม และครั้งที่ 3 จัดที่ ภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมประสานสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคใต้ที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ทีม

นอกจากนี้ ผลของคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะนำไปสู่การค้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศจำนวนทั้งสิ้น 15 ทีม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  กับโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2557 (Research 2 Market: R2M 2014) ระดับประเทศ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทีมที่ชนะเลิศ ไปต่อยอดสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไป

ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready