Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วท. เข้าชมหอดูดาวภูมิภาค แห่งแรกของประเทศไทย

312-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วท. เข้าชมหอดูดาวภูมิภาค แห่งแรก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วท. (กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์) เข้าชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดร.ศรัณย์ โปษะยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ให้การต้อนรับ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค สร้างเสร็จแล้วแห่งแรกคือที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ประชาชนในทุกภูมิภาคจะมีโอกาสในการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงแล้วทัดเทียมกัน รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญในภูมิภาคอีกด้วย

ภายในอาคารหอดูดาวฯ มีการออกแบบส่วนที่เป็นเพดานดาวโดยการวางตำแหน่งดาวเคราะห์ให้ตรงกับวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา อย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้  อาคารฉายดาว ประกอบด้วย ท้องฟ้าจำลอง เป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตรติดตั้งเครื่องฉายดาวแบบ Full Dome ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ฉายภาพยนตร์จำลองระบบสุริยะ วัตถุในห้วงอากาศลึก สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเข้าของอาคารฉายดาวนั้น เป็นห้องสำหรับจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตาม เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ๆ เช่น นิทรรศการ 12 ปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ ดาวหาง อุกกาบาต  พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ 

หอดูดาวแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการวิจัย และ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้วิชาการทางดาราศาสตร์ เพื่อปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนานาประเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากลด้านการวิจัย 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready