Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สวทน.-วท. ผนึกอียู-อาเซียน หวังเคลื่อนย้ายนักวิจัยระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู นักธุรกิจชั้นนำร่วมงาน

314-b.PnG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2557) ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ สวทน. จัดงานประชุมใหญ่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยอียู-อาเซียน เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู พร้อมด้วยอาจารย์และนักธุรกิจชั้นนำจากนานาชาติเข้าร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูป วทน. เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแรงงาน ความรู้ ช่วยภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (EU-ASEAN Research Ccooperation and The 2nd ASEAN Talent Mobility Workshop) ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางในการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายนักวิจัยผู้มีความสามารถในภูมิภาค กำหนดแนวทาง และกรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างความแข็งแกร่งในแข่งขันทางการตลาดของอาเซียนในเวทีโลกที่จะมีสูงขึ้นในอนาคต การจัดการประชุมในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่าย และโอกาสทางการศึกษาและอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ไทย และที่สำคัญก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน วทน. ในภูมิภาค ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเคซุส มีเกล ซันซ์ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการจากกลุ่มสหภาพยุโรป อาเซียน และจีน เข้าเสวนาในการเสริมสร้างความร่วมมือ ถ่ายทอดนวัตกรรมในกลุ่มอียู-อาเซียน 

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า การแลกเปลี่ยนนักวิจัยทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของประเทศไทยให้เหมาะสม เพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. จากอาเซียน ยุโรป และจากต่างประเทศทั่วโลกให้สนใจที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศไทย พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิตนวัตกรรมที่จะส่งผลบวกโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งยังนำองค์ความรู้ทาง วทน. ที่ทันสมัยมาช่วยการพัฒนาภาคเอกชนไทย  ซึ่ง EURAXESS องค์กรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนักวิจัย และสร้างโอกาสทางอาชีพและนักวิทยาศาสตร์ของอียูเป็นหน่วยงานกลางที่มีสาขาในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย อเมริกาเหนือ บราซิลในการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดประชุมเสวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยในการเสวนาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน EURAXESS ได้เชิญนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของไทย เช่น บริษัทบีเอ็มดับเบิ้ลยูประเทศไทย บริษัทเอสซีจี บริษัททรูคอปอร์เรชั่น บริษัทอมตะ คอร์ปอร์เรชั่น และบริษัทเชลล์ประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนวัตกรรมอียู-อาเซียน เป็นการหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ นอกจากนี้ EURAXESS ยังได้เชิญนักวิชาการชั้นนำเข้าร่วมเสวนาเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนักวิจัยไทยกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางหรือ HUB Hub ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในด้านบทบาท สวทน. ดร.พิเชฐ ทิ้งท้ายว่า สวทน. เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีอาเซียน ในการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านอาหาร พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน วทน. ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทน. ได้มีการกำหนดมาตรการหลายด้านในการเร่งผลิตกำลังคนและบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์ :
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
นางสาวสลิลทิพย์ ทิพยางค์
นางสาวมนต์ศิริ  ธรมธัช 

สำนักงานสนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทร: +Tel. 662 160 5432-37 Ext.: 904 Website: www.sti.or.th

เผยแพร่และภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
วีดิโอโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready