Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

317-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

นายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอค้อวัง จ.ยโสธร เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิกตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่

ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนหลายโครงการ อาทิ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวนพื้นที่ 5,000 กว่าไร่ สนับสนุนเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 700 ครัวเรือน และสนับสนุนค่าตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ระดับสากล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้

คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เล่าถึงการเข้าทำงานในพื้นที่ว่า “จริงๆ แล้วใน จ. ยโสธร มีการปลูกข้าวอินทรีย์กันอยู่อย่างกว้างขวาง แต่ยังมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจำกัด ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง ไบโอเทค สวทช. จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนปัจจัยและส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร ส่วนในปีหน้าจะเน้นการพัฒนาใน 2 ส่วน คือ การสนับสนุนให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในแปลงนาด้วยปลูกปุ๋ยพืชสด จำพวกถั่วพร้าและปอเทือง อินทรียวัตถุเหล่านี้นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินแล้ว ยังช่วยในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอีกด้วย ส่วนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและระดับสากลนั้น เป็นภาคบังคับของบริษัทคู่ค้า ให้ต้องเติมอินทรียวัตถุเป็นประจำทุกปี ฉะนั้น ต้องทำการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในแปลงนา ถ้าอยู่ในระดับมาตรฐานเราอาจจะไม่ต้องเติมทุกปี ถือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร”

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready