Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ สร้างยโสธรนำร่อง “โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ยกระดับข้าวไทยสู่สากล

322-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ สร้างยโสธรนำร่อง “โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจช ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

10 พฤศจิกายน 2557 : รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยมี นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และนักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการฯ ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่หลักในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ กระทรวงวิทย์ฯ จึงดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือลงทุนสร้างธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด” โครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” เป็นโครงการสำคัญที่กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. ร่วมกับ สวทน. ดำเนินโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ. ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ. กุดชุม กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ อ. กุดชุม กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม อ. ป่าติ้ว กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อ. มหาชนะชัย กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม อ. ค้อวัง กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกหาและไทยเจริญ จำกัด อ. เลิงนกหา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไท อ. เลิงนกทา รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์จำนวน 4,565 ราย คิดเป็นพื้นที่นากว่า 45,000 ไร่” 

ด้าน นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร เปิดเผยว่า จ. ยโสธร เป็นจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เนื่องจาก จ. ยโสธร เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบกับ จ. ยโสธร ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการแปลงนาให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของเกษตรอินทรีย์ จึงจัดทำโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ขึ้น เพื่อสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม เช่น การจัดการแปลงนา การเก็บข้อมูลเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร การอบรมผู้ตรวจสอบแปลงนา (inspector) ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากล ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดทางธุรกิจให้กับเกษตรกรอีกด้วย”

ข้อมูลจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลัญจนา (089- 1285004) / ชัชวาลย์ (083- 032 5145) / ชนานันท์ (081-6396122) / กัณวีย์ (081-6256673) 

โทร. 02 564 7000 ต่อ 1162, 71725, 71727, 71728 โทรสาร 02-564-7060
http://www.nstda.or.th

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready