Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับและของที่ระลึก รองรับตลาดอาเซียน

329-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

การยกระดับมาตรฐานผลผลิต/ผลงาน เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส เป็นวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณพ์ ให้ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะเร่งส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายศักยภาพทางการค้า และเพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภค วิธีหนึ่งของการดำเนินการคือการทำให้สินค้านั้นๆ มีเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยุมชน จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก”ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการนำไปพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดอาเซียน 

สำหรับงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และชัยภูมิ จำนวน 100 คนเข้าร่วมงานสัมมนา  และนำข้อมูลจากการสัมมนาดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานต่อไป

จิตลดา คณีกุล ผู้เขียนข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready