Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

341-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รมว.วท. มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2 ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่าน รมว.วท. กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 ทั้ง 5 ประเภท และขอชื่นชมในความตั้งใจและความเพียรพยายามในการถ่ายภาพดาราศาสตร์มาร่วมประกวดกับโครงการที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้มิได้มีเพียงแค่ความสวยงามทางด้านศิลปะเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์อีกด้วย 

ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ทั้ง 5 ประเภทนี้นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใกล้ตัว ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์และความสวยงามของวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้าแล้ว ยังเสริมสร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ การค้นคว้าและการแสวงหาความรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้รักการถ่ายภาพมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ผอ.สดร. กล่าวว่า โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพและส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาเป็นสื่อ นับเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับคนในประเทศ ในปีนี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 62 คน จำนวนภาพกว่า 221 ภาพ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ นักวิชาการด้านการถ่ายภาพ และผู้แทนจากสื่อมวลชน ซึ่งได้ทำการตัดสินผลงานไปเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1) Deep Sky Objects
2) ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
3) วัตถุในระบบสุริยะ
4) วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
5) ปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก  

ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของรางวัลจากบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบ ปริ้นท์เตอร์ รุ่น SELPHY CP900 Photo) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ 
1. ประเภท Deep Sky Objects
- รางวัลชนะเลิศ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์  ชื่อภาพ “Veil Nebula”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “หัวใจแห่งท้องฟ้า Heart Nebula”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “เนบิวลาหัวม้า”
- รางวัลชมเชย นายอิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ ชื่อภาพ “ใจกลางทางช้างเผือก”

2. ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 
- รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “คราสบนดาวพฤหัสจากดาวบริวารไอโอ”

3. ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ 
- รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลก 2557”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ชื่อภาพ “Mars Opposition”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุกิจ บุญญะรังษี  ชื่อภาพ “ดวงอาทิตย์ดาวแม่ของระบบสุริยะ”
- รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ดาวหาง PanstarrC2012K1 ผ่านดาราจักร M51”

4. ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ 
- รางวัลชนะเลิศ นายอภินันท์ ตั้งศรีวงศ์  ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนภูผา”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์ ชื่อภาพ “ทางช้างเผือกเหนือทะเล”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปวีณ อารยางกูร  ชื่อภาพ “The Intersection of Era”
- รางวัลชมเชย นายกชกร วิชัยดิษฐ  ชื่อภาพ “เรือกับทางช้างเผือก” 
- รางวัลชนะเลิศ นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ชื่อภาพ “Cherdphong Corona Discharge”


5. ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิรติ กีรติกานต์ชัย  ชื่อภาพ “สายฟ้าฟาดกลางทะเล”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกลยุทธิ์ เชาวน์คุณ  ชื่อภาพ “นาคเล่นน้ำ ณ บางตะบูน”
- รางวัลชมเชย นายสุริยา พลละคร  ชื่อภาพ “ลำปางหลวงศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ทรงกลด”

ทั้งนี้ ท่าน รมว.วท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะช่วยกระตุ้นการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชน ในประเทศและส่งเสริมให้วงการดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท สถาบันฯ จะจัดทำเป็นสื่อทางดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปฎิทินดาราศาสตร์ประจำปี 2558  สื่อการเรียนรู้ สมุดภาพดาราศาสตร์ ต่อไป 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ ,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready