Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม STS Forum ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

374-b.png
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดกา ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์และคณะ ได้เดินทางไปร่วมการประชุม the 11th Annual Meeting of Science and Technology in Society หรือ STS forum และการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสำคัญ ที่รวมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลก

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารเช้ากับ นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นและผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆ  และในช่วงพิธีเปิดการประชุม STS forum ซึ่ง นายโคจิ โอมิ (อดีตรัฐมนตรี State for Science and Technology Policy และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศญี่ปุ่น)  เป็นประธานในการเปิดประชุม  ในโอกาสดังกล่าว  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ร่วมกับ นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และผู้นำองค์กรด้านวิทยาศาสตร์จาก ประเทศสหรัฐฯ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น โดยสาระสำคัญของสุนทรพจน์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกล่าวเน้นคือ  ประเทศไทยกำลังเผชิญกับข้อท้าทายระดับโลกและท้องถิ่น ดังเช่นประเทศอื่นๆ และต้องสร้างพันธมิตรในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหากับประเทศอื่นๆ และความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยสามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ อาทิ การทำวิจัยและพัฒนายาเพื่อต่อต้านโรคมาเลเรียและโรคไข้เลือดออก การพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธ์ข้าวทนน้ำท่วม การพัฒนาระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแห้งแล้ง

สิ่งที่ประเทศไทยเรียนรู้คือ การคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ควรจำกัดขอบเขตอยู่แค่บทบาทของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจึงเน้นการสร้างความร่วมมือโดยการทำงานข้ามกระทรวง การสร้างพันธมิตรระหว่างรัฐและเอกชน การกระจายการพัฒนาไปยังประชาชน ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างโปร่งใส เพื่อยกระดับรายได้ของประเทศ เพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 1 ของ GDP เพื่อส่งเสริมการวิจัยในภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ที่จะบูรณาการการทำงานในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย การส่งเสริมนักวิจัยภาครัฐไปทำวิจัยในภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาระบบราง การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาพลังงานสะอาด เป็นต้น  และการอำนวยความสะดวกและสร้างสิ่งจูงใจเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สนับสนุนการสร้างโรงงานต้นแบบ ศูนย์ความเป็นเลิศ   แหล่งทดสอบ และอุทยานวิทยาศาสตร์หรืออุทยานอุตสาหกรรม (รายละเอียดดังสุนทรพจน์ฉบับภาษาอังกฤษ)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready