Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง

385-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านกา ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (26 กันยายน 2557) เวลา 13.00 น. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายผู้แทน เข้ารับมอบรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" ในพิธีมอบรางวัล "องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง" ในวาระที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการให้มีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

การประเมินผลรางวัล "องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง" มีเกณฑ์การประเมินผลตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลังทั้ง 5 มิติเริ่มต้นจากส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อจัดจ้างสำเร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การลงบัญชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายในของราชการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนงานที่ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และหากมีการผิดพลาดหรือเกิดความละเมิดขึ้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการละเมิดและแพ่งซึ่งเป็นมติด้านสุดท้าย และสำหรับการมอบรางวัลมีทั้งหมด 3 ประเภทรางวัล คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 5 รางวัล , รางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และ รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน 21 รางวัล ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลประเภทที่ 1 คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ทั้งนี้ มิติทั้ง 5 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส ความเป็นหัวใจสำคัญ การตรวจสอบได้ และความมีธรรมาภิบาล เมื่อทุกหน่วยงานปฏิบัติได้ถูกต้องครบทุกกระบวนการก็จะส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยังยืน ดั่งสโลแกนที่ว่า "รางวัลจะสูงค่า มิใช่เพียงได้รับมา แต่ต้องรักษา และดำรงไว้ให้ยั่งยืน เพราะทุกๆความสำเร็จ คือประโยชน์ของแผ่นดิน" 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready