Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพครูด้วยวิทยาศาสตร์ สู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

387-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (22 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฝึกอบรมตามหลักสูตรให้กับครูวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวิชาการการบรรยายพิเศษ ทัศนศึกษา สร้างโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้เสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2557 และได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีศักยภาพและเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้ครูในสามจังหวัดชายแดนได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้กิจกรรม สร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สนับสนุนและบริหารจัดการกิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ครูในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ครูโรงเรียนมัธยมภาครัฐ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเยี่ยมชม กิจกรรมการทดลอง กระตุ้นให้คุณครูและอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน  เพิ่มประสบการณ์ แรงจูงใจ แนวคิดด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการสอน โดยสามารถทำให้เยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างเครือข่ายครูสอนวิทยาศาสตร์สร้างความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เยาวชนนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดการเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า สวทช. เป็นองค์กรของรัฐ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีประโยชน์กับประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสาธารณชนด้วย การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นตัวคูณที่สำคัญในการดำเนินการดังกล่าว และในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ สวทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้ครูในสามจังหวัดชายแดนได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้กิจกรรม สร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ สวทช. กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ซึ่งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะช่วยให้เปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยจัดรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย 
- การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ  ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
- การเรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานที่สำคัญและน่าสนใจ เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, การทำกิจกรรมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ (คิดส์ซาเนีย)
- การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน  2557 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 3 จังหวัดชายแดน 52 โรงเรียน 65 คน เพื่อให้ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สัมผัสและเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์จากสถานที่จริง จากชิ้นงานและนิทรรศการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทร. 081-988-6614 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready